آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,007,910 69,179,067,072 Rls. 1,864,633 $
2 11 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 864,070 58,461,098,610 Rls. 1,598,525 $
3 6 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 615,959 37,808,047,294 Rls. 1,139,522 $
4 10 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 464,995 30,837,890,616 Rls. 860,240 $
5 9 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 421,903 27,558,009,491 Rls. 780,334 $
6 5 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 401,928 24,331,744,197 Rls. 743,491 $
7 7 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 371,038 23,305,501,245 Rls. 686,417 $
8 4 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 378,910 22,839,706,940 Rls. 700,982 $
9 8 1396 قم جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 230,972 14,825,233,234 Rls. 427,298 $
10 2 1396 قم جمهوري كره 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 140,855 7,676,235,204 Rls. 236,563 $
11 10 1396 قم جمهوري كره 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 20,098 363,119,976 Rls. 10,071 $
مجموع کل
317,185,653,879 ريال
مجموع کل
9,048,076 دلار
[1]