آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 574,193 38,039,629,448 Rls. 1,062,256 $
2 9 1396 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 413,400 27,015,864,970 Rls. 764,789 $
3 12 1396 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 338,650 23,408,034,987 Rls. 626,501 $
4 2 1396 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 295,826 17,754,290,437 Rls. 547,245 $
5 11 1396 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 258,170 17,626,619,616 Rls. 477,614 $
6 4 1396 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 241,126 14,516,650,035 Rls. 446,082 $
7 1 1396 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 221,455 13,289,621,534 Rls. 409,693 $
8 5 1396 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 142,032 8,590,628,981 Rls. 262,759 $
9 8 1396 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 97,636 6,290,966,841 Rls. 180,626 $
10 6 1396 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96,208 5,869,394,434 Rls. 177,985 $
11 3 1396 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 97,780 5,868,892,492 Rls. 180,893 $
12 7 1396 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 23,545 1,478,445,636 Rls. 43,558 $
13 5 1396 قم هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 24,710 1,295,159,824 Rls. 39,536 $
14 1 1396 قم هند 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 78,970 1,280,814,430 Rls. 39,485 $
15 8 1396 قم هند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,232 181,013,805 Rls. 5,177 $
مجموع کل
182,506,027,470 ريال
مجموع کل
5,264,199 دلار
[1]