آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 133,000 20,217,876,000 Rls. 544,000 $
2 7 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 570,020 18,015,831,894 Rls. 530,117 $
3 9 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 125,000 17,652,000,000 Rls. 500,000 $
4 6 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 480,000 15,109,382,502 Rls. 456,000 $
5 7 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 104,000 14,314,460,000 Rls. 422,000 $
6 5 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 104,000 13,885,098,000 Rls. 422,000 $
7 4 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 75,000 9,748,500,000 Rls. 300,000 $
8 10 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 4,000 786,720,000 Rls. 22,000 $
9 3 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 4,000 713,900,000 Rls. 22,000 $
10 12 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 44,000 411,565,000 Rls. 11,000 $
11 8 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 44,200 386,363,250 Rls. 11,050 $
12 1 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 44,300 359,029,350 Rls. 11,075 $
مجموع کل
111,600,725,996 ريال
مجموع کل
3,251,242 دلار
[1]