آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 128,000 65,128,500,000 Rls. 1,920,000 $
2 8 1396 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 171,100 54,105,375,850 Rls. 1,554,320 $
3 12 1396 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 104,000 33,050,732,000 Rls. 884,000 $
4 8 1396 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 56,000 29,388,885,000 Rls. 840,000 $
5 10 1396 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,550 16,353,186,375 Rls. 452,375 $
6 6 1396 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 27,000 13,507,042,500 Rls. 405,000 $
7 3 1396 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,500 12,410,955,000 Rls. 382,500 $
8 9 1396 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,000 11,099,970,000 Rls. 315,000 $
9 9 1396 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,350 8,668,044,645 Rls. 245,895 $
10 7 1396 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,941,972,000 Rls. 232,800 $
11 11 1396 كرمان اردن 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 78,000 7,206,225,000 Rls. 195,000 $
12 2 1396 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,000 6,325,605,000 Rls. 195,000 $
13 5 1396 كرمان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,020 5,888,417,700 Rls. 180,300 $
14 3 1396 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,000 4,091,188,400 Rls. 126,100 $
15 6 1396 كرمان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 3,655,312,500 Rls. 109,375 $
16 11 1396 كرمان اردن 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 26,000 2,408,510,000 Rls. 65,000 $
17 9 1396 كرمان اردن 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 25,100 2,212,000,250 Rls. 62,750 $
18 8 1396 كرمان اردن 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 25,100 1,555,185,960 Rls. 45,180 $
19 10 1396 كرمان اردن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 48,483 1,143,575,257 Rls. 31,513 $
مجموع کل
286,140,683,437 ريال
مجموع کل
8,242,108 دلار
[1]