آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 كرمان ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 201,000 59,910,936,000 Rls. 1,608,000 $
2 9 1396 كرمان ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 136,000 42,097,991,250 Rls. 1,190,000 $
3 8 1396 كرمان ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 136,000 41,189,767,500 Rls. 1,190,000 $
4 10 1396 كرمان ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 90,000 28,280,140,000 Rls. 787,500 $
5 7 1396 كرمان ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 68,000 20,228,792,500 Rls. 595,000 $
6 11 1396 كرمان ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,000 13,513,328,000 Rls. 368,000 $
7 6 1396 كرمان ارمنستان 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 1,358 178,581,896 Rls. 5,384 $
8 5 1396 كرمان ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,500 149,745,050 Rls. 4,550 $
9 3 1396 كرمان ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,000 126,558,900 Rls. 3,900 $
10 6 1396 كرمان ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 192 12,100,051 Rls. 365 $
مجموع کل
205,687,941,147 ريال
مجموع کل
5,752,699 دلار
[1]