آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 كرمان ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 66,000 18,815,720,000 Rls. 577,500 $
2 9 1396 كرمان ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 14,887,530,000 Rls. 420,000 $
3 6 1396 كرمان ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 14,009,310,000 Rls. 420,000 $
4 3 1396 كرمان ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 12,883,047,000 Rls. 397,000 $
5 7 1396 كرمان ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,088,970,000 Rls. 210,000 $
6 2 1396 كرمان ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,812,190,000 Rls. 210,000 $
مجموع کل
74,496,767,000 ريال
مجموع کل
2,234,500 دلار
[1]