آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 163,200 59,858,538,300 Rls. 1,664,700 $
2 8 1396 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 162,500 57,317,388,550 Rls. 1,634,025 $
3 9 1396 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 150,000 52,906,596,000 Rls. 1,498,250 $
4 2 1396 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 25,179,738,750 Rls. 776,250 $
5 11 1396 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 14,781,400,000 Rls. 400,000 $
6 12 1396 كرمان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,500 11,152,500,000 Rls. 300,000 $
7 6 1396 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 47,149 8,379,386,256 Rls. 252,248 $
8 6 1396 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 41,707 7,417,350,386 Rls. 223,130 $
9 7 1396 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 38,668 6,974,844,892 Rls. 206,874 $
10 10 1396 كرمان تايوان 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,613,545,410 Rls. 154,690 $
11 7 1396 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 29,133 5,280,747,350 Rls. 155,861 $
12 9 1396 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 26,129 4,925,849,544 Rls. 139,788 $
13 3 1396 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 23,167 4,021,206,692 Rls. 123,943 $
14 6 1396 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 31,045 4,001,090,050 Rls. 120,454 $
15 5 1396 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 22,749 3,974,828,913 Rls. 121,707 $
16 2 1396 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 17,082 2,964,202,215 Rls. 91,389 $
17 2 1396 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 17,075 2,963,116,821 Rls. 91,351 $
18 6 1396 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 15,648 2,777,407,705 Rls. 83,717 $
19 4 1396 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 15,791 2,745,242,590 Rls. 84,482 $
20 8 1396 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 13,528 2,530,591,875 Rls. 72,375 $
21 8 1396 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 13,134 2,456,885,655 Rls. 70,267 $
22 2 1396 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 19,481 2,451,770,479 Rls. 75,587 $
23 4 1396 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 18,364 2,315,333,740 Rls. 71,252 $
24 4 1396 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 12,621 2,194,127,390 Rls. 67,522 $
25 6 1396 كرمان تايوان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 3,000 1,997,460,000 Rls. 60,000 $
26 7 1396 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 9,970 1,802,306,208 Rls. 53,340 $
27 3 1396 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 10,256 1,780,202,280 Rls. 54,870 $
28 2 1396 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 12,090 1,753,944,773 Rls. 54,075 $
29 8 1396 كرمان تايوان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 2,406 1,691,369,880 Rls. 48,120 $
30 7 1396 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 12,436 1,634,607,284 Rls. 48,252 $
31 5 1396 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 9,160 1,600,486,954 Rls. 49,006 $
32 9 1396 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 8,373 1,578,521,448 Rls. 44,796 $
33 3 1396 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 8,878 1,540,927,780 Rls. 47,495 $
34 9 1396 كرمان تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 8,145 1,535,495,850 Rls. 43,575 $
35 4 1396 كرمان تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 8,289 1,441,023,270 Rls. 44,346 $
36 5 1396 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 10,487 1,328,894,710 Rls. 40,690 $
37 8 1396 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 9,222 1,251,082,665 Rls. 35,781 $
38 5 1396 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 6,984 1,220,270,876 Rls. 37,364 $
39 3 1396 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 8,666 1,090,897,056 Rls. 33,624 $
40 2 1396 كرمان تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 5,985 1,038,632,740 Rls. 32,020 $
41 9 1396 كرمان تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 6,382 872,563,356 Rls. 24,762 $
42 4 1396 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 6,319 796,712,410 Rls. 24,518 $
43 6 1396 كرمان تايوان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 6,003 759,434,292 Rls. 22,812 $
44 6 1396 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 5,460 695,459,505 Rls. 20,921 $
45 5 1396 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 5,023 636,491,251 Rls. 19,489 $
46 3 1396 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 4,517 568,613,544 Rls. 17,526 $
47 7 1396 كرمان تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 4,044 530,927,682 Rls. 15,691 $
48 7 1396 كرمان تايوان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,012 68,698,608 Rls. 2,024 $
مجموع کل
324,398,713,985 ريال
مجموع کل
9,354,959 دلار
[1]