آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 61,650 32,610,040,500 Rls. 924,750 $
2 11 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 49,000 27,076,560,000 Rls. 735,000 $
3 12 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 32,000 17,881,200,000 Rls. 480,000 $
4 8 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,000 16,559,141,600 Rls. 475,300 $
5 2 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,678,040,000 Rls. 360,000 $
6 6 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,100 11,580,030,000 Rls. 346,500 $
7 5 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 10,777,470,000 Rls. 330,000 $
8 8 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,000 7,342,650,000 Rls. 210,000 $
9 10 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 6,532,020,000 Rls. 180,000 $
10 7 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 6,140,700,000 Rls. 180,000 $
11 6 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 29,360 3,778,512,973 Rls. 113,917 $
12 7 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 3,309,155,000 Rls. 97,000 $
13 5 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 24,642 3,223,666,440 Rls. 98,568 $
14 10 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,500 3,016,523,125 Rls. 83,125 $
15 8 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40117090 ک ک ک سا?ر 20,947 2,945,099,561 Rls. 83,789 $
16 3 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 21,931 2,846,117,456 Rls. 87,724 $
17 6 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40119090 ک ک ک سا?ر 17,414 2,318,917,896 Rls. 69,656 $
18 8 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 9,571 1,345,679,465 Rls. 38,285 $
19 6 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 5,047 895,596,169 Rls. 27,001 $
20 9 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,800 863,331,000 Rls. 24,500 $
21 3 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 6,480 840,948,480 Rls. 25,920 $
22 6 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 6,271 807,034,939 Rls. 24,331 $
23 5 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 5,158 674,769,560 Rls. 20,632 $
24 6 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 4,885 650,506,140 Rls. 19,540 $
25 12 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,420 476,681,220 Rls. 12,780 $
26 8 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 2,831 397,992,127 Rls. 11,323 $
27 6 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,801 372,992,364 Rls. 11,204 $
28 3 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 1,929 250,337,904 Rls. 7,716 $
29 8 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 1,527 214,760,390 Rls. 6,110 $
30 8 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 853 119,963,537 Rls. 3,413 $
31 5 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 40117010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 390 51,019,800 Rls. 1,560 $
مجموع کل
177,577,457,646 ريال
مجموع کل
5,089,644 دلار
[1]