آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 140,000 41,881,965,000 Rls. 1,186,000 $
2 3 1396 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 140,000 39,751,075,000 Rls. 1,225,000 $
3 10 1396 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 82,000 24,760,904,000 Rls. 686,000 $
4 12 1396 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 80,000 23,907,200,000 Rls. 640,000 $
5 8 1396 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 80,000 22,895,740,000 Rls. 661,000 $
6 11 1396 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 80,000 22,179,120,000 Rls. 600,000 $
7 2 1396 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 17,029,075,000 Rls. 525,000 $
8 4 1396 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 11,371,500,000 Rls. 350,000 $
9 1 1396 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,676,650,000 Rls. 175,000 $
10 5 1396 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,775 4,397,841,350 Rls. 134,470 $
11 11 1396 كرمان فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,441 870,053,316 Rls. 23,546 $
12 6 1396 كرمان فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 38,564 831,412,516 Rls. 25,066 $
13 8 1396 كرمان فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,520 510,314,175 Rls. 14,595 $
14 7 1396 كرمان فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,152 417,381,440 Rls. 12,448 $
15 12 1396 كرمان فدراسيون روسيه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 920 125,585,733 Rls. 3,367 $
16 1 1396 كرمان فدراسيون روسيه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 920 119,371,840 Rls. 3,680 $
مجموع کل
216,725,189,370 ريال
مجموع کل
6,265,172 دلار
[1]