آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 كرمان هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 165,600 51,077,511,000 Rls. 1,437,000 $
2 8 1396 كرمان هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 22,201,200,000 Rls. 630,000 $
3 8 1396 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 60,000 16,622,174,030 Rls. 479,040 $
4 4 1396 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 60,000 15,879,040,775 Rls. 486,525 $
5 3 1396 كرمان هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 13,627,950,000 Rls. 420,000 $
6 1 1396 كرمان هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,600 12,767,596,800 Rls. 393,600 $
7 6 1396 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 40,000 10,757,229,925 Rls. 324,350 $
8 5 1396 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 40,000 10,453,291,520 Rls. 319,360 $
9 9 1396 كرمان هلند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,500 10,317,300,000 Rls. 292,500 $
10 11 1396 كرمان هلند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 8,314,875,000 Rls. 225,000 $
11 2 1396 كرمان هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,814,290,000 Rls. 210,000 $
12 4 1396 كرمان هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,600 5,984,442,000 Rls. 183,600 $
13 7 1396 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,437,727,750 Rls. 162,175 $
14 2 1396 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,260,794,825 Rls. 162,175 $
15 1 1396 كرمان هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 40,000 4,753,944,800 Rls. 146,600 $
16 12 1396 كرمان هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 4,028,292,000 Rls. 108,000 $
17 5 1396 كرمان هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,341,418,000 Rls. 102,000 $
18 10 1396 كرمان هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 2,884,480,000 Rls. 80,000 $
19 8 1396 كرمان هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,008 2,718,685,161 Rls. 79,324 $
20 2 1396 كرمان هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,480 2,647,786,482 Rls. 81,598 $
21 4 1396 كرمان هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 2,599,600,000 Rls. 80,000 $
22 8 1396 كرمان هلند 81129900 ک ک ساير 109 2,449,985,850 Rls. 71,175 $
23 5 1396 كرمان هلند 81129900 ک ک ساير 150 2,127,402,219 Rls. 64,941 $
24 9 1396 كرمان هلند 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 500 440,500,000 Rls. 12,500 $
مجموع کل
223,507,518,137 ريال
مجموع کل
6,551,463 دلار
[1]