آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 مراغه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 120,000 9,537,262,000 Rls. 294,000 $
2 9 1396 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,274,820 8,993,380,436 Rls. 254,964 $
3 5 1396 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,185,510 7,794,290,256 Rls. 237,580 $
4 11 1396 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,009,500 7,436,987,688 Rls. 201,900 $
5 2 1396 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,049,970 6,811,920,258 Rls. 209,994 $
6 6 1396 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,006,450 6,697,026,262 Rls. 201,290 $
7 11 1396 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 880,550 6,470,665,344 Rls. 176,110 $
8 11 1396 مراغه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 98,460 6,415,929,456 Rls. 174,536 $
9 1 1396 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 911,260 5,910,943,688 Rls. 182,252 $
10 3 1396 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 884,710 5,740,819,084 Rls. 176,942 $
11 10 1396 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 715,050 5,166,654,242 Rls. 143,010 $
12 10 1396 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 675,240 4,887,736,366 Rls. 135,048 $
13 1 1396 مراغه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 4,767,406,000 Rls. 147,000 $
14 1 1396 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 720,740 4,674,347,444 Rls. 144,148 $
15 9 1396 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 621,140 4,394,139,800 Rls. 124,228 $
16 4 1396 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 661,910 4,301,961,110 Rls. 132,382 $
17 8 1396 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 506,240 3,552,361,350 Rls. 101,248 $
18 4 1396 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 487,220 3,186,980,440 Rls. 97,918 $
19 3 1396 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 487,960 3,166,614,986 Rls. 97,592 $
20 7 1396 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 445,510 3,014,617,162 Rls. 89,102 $
21 8 1396 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 422,140 2,897,756,454 Rls. 84,428 $
22 12 1396 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 345,690 2,587,346,254 Rls. 69,138 $
23 7 1396 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 229,660 1,558,183,674 Rls. 45,932 $
24 11 1396 مراغه ترکيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 1,169,728,000 Rls. 32,000 $
25 2 1396 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 163,570 1,061,469,386 Rls. 32,714 $
26 12 1396 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 92,090 682,460,572 Rls. 18,418 $
27 5 1396 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 95,420 628,073,524 Rls. 19,084 $
28 6 1396 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 47,700 318,826,800 Rls. 9,540 $
مجموع کل
123,825,888,036 ريال
مجموع کل
3,632,498 دلار
[1]