آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 مشهد آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 110,544 9,026,000,000 Rls. 240,000 $
2 7 1396 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 66,937 8,137,459,628 Rls. 239,948 $
3 2 1396 مشهد آذربايجان 84322100 کلوخ شکن ديسکي 38,300 6,003,065,000 Rls. 185,000 $
4 8 1396 مشهد آذربايجان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 7,051 4,918,723,868 Rls. 143,516 $
5 6 1396 مشهد آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 115,377 3,450,412,895 Rls. 104,061 $
6 8 1396 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 22,634 3,102,940,328 Rls. 90,536 $
7 3 1396 مشهد آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 96,045 2,804,906,120 Rls. 86,441 $
8 4 1396 مشهد آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 93,544 2,739,948,500 Rls. 84,190 $
9 3 1396 مشهد آذربايجان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 24,780 2,570,768,220 Rls. 79,220 $
10 4 1396 مشهد آذربايجان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 8,544 2,433,128,115 Rls. 74,877 $
11 2 1396 مشهد آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 164,000 2,269,483,060 Rls. 69,940 $
12 8 1396 مشهد آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 68,956 2,182,602,871 Rls. 62,307 $
13 3 1396 مشهد آذربايجان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 21,100 2,011,962,000 Rls. 62,000 $
14 8 1396 مشهد آذربايجان 84322100 کلوخ شکن ديسکي 20,480 1,928,414,736 Rls. 54,864 $
15 2 1396 مشهد آذربايجان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 4,631 1,728,136,393 Rls. 53,257 $
16 7 1396 مشهد آذربايجان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,400 1,501,060,000 Rls. 44,000 $
17 6 1396 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,094 1,471,907,544 Rls. 44,376 $
18 9 1396 مشهد آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 45,029 1,455,456,843 Rls. 41,112 $
19 10 1396 مشهد آذربايجان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 18,000 1,437,044,400 Rls. 39,600 $
20 3 1396 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 24,952 1,237,461,250 Rls. 38,125 $
21 11 1396 مشهد آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 75,502 1,149,784,498 Rls. 31,329 $
22 9 1396 مشهد آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 31,093 1,107,762,675 Rls. 31,425 $
23 3 1396 مشهد آذربايجان 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاک برگردا ن 12,340 983,914,320 Rls. 30,320 $
24 8 1396 مشهد آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 51,406 975,324,000 Rls. 28,000 $
25 12 1396 مشهد آذربايجان 04015010 ک ک ک خامه شير 8,064 902,337,408 Rls. 24,192 $
26 10 1396 مشهد آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 38,151 894,000,000 Rls. 25,000 $
27 11 1396 مشهد آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 25,326 877,018,768 Rls. 23,734 $
28 1 1396 مشهد آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 26,087 761,156,760 Rls. 23,478 $
29 5 1396 مشهد آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 25,426 749,624,197 Rls. 22,883 $
30 2 1396 مشهد آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 25,064 731,984,542 Rls. 22,558 $
31 5 1396 مشهد آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 39,640 658,220,000 Rls. 20,000 $
32 5 1396 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 12,612 649,424,215 Rls. 19,885 $
33 3 1396 مشهد آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 30,565 649,090,000 Rls. 20,000 $
34 4 1396 مشهد آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 12,843 624,457,800 Rls. 19,220 $
35 5 1396 مشهد آذربايجان 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 10,460 616,786,452 Rls. 18,828 $
36 8 1396 مشهد آذربايجان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 5,780 605,476,674 Rls. 17,226 $
37 8 1396 مشهد آذربايجان 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاک برگردا ن 8,010 604,633,098 Rls. 17,202 $
38 4 1396 مشهد آذربايجان 29181400 اسيد سيتريك 20,000 558,361,585 Rls. 17,183 $
39 8 1396 مشهد آذربايجان 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 4,850 500,840,100 Rls. 14,550 $
40 1 1396 مشهد آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 9,900 492,408,840 Rls. 15,180 $
41 10 1396 مشهد آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 73,335 487,651,582 Rls. 13,438 $
42 11 1396 مشهد آذربايجان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 48,750 486,400,180 Rls. 13,163 $
43 11 1396 مشهد آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 21,907 440,652,000 Rls. 12,000 $
44 10 1396 مشهد آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,910 379,020,672 Rls. 10,512 $
45 9 1396 مشهد آذربايجان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,360 355,864,320 Rls. 10,080 $
46 7 1396 مشهد آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 18,252 342,730,000 Rls. 10,000 $
47 8 1396 مشهد آذربايجان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 3,830 336,165,036 Rls. 9,564 $
48 6 1396 مشهد آذربايجان 34011110 صابون حمام و دستشويي 5,967 314,883,240 Rls. 9,422 $
49 12 1396 مشهد آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 50,680 312,639,740 Rls. 8,356 $
50 7 1396 مشهد آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 51,355 309,934,775 Rls. 9,085 $
51 9 1396 مشهد آذربايجان 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 2,630 299,517,024 Rls. 8,416 $
52 11 1396 مشهد آذربايجان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 5,170 259,860,972 Rls. 7,032 $
53 2 1396 مشهد آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 16,345 259,552,000 Rls. 8,000 $
54 1 1396 مشهد آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,521 254,216,606 Rls. 7,837 $
55 11 1396 مشهد آذربايجان 08081000 سيب , تازه 24,500 251,906,060 Rls. 6,860 $
56 2 1396 مشهد آذربايجان 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاک برگردا ن 3,000 251,479,750 Rls. 7,750 $
57 2 1396 مشهد آذربايجان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 1,970 249,877,617 Rls. 7,703 $
58 10 1396 مشهد آذربايجان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 24,068 235,805,922 Rls. 6,498 $
59 6 1396 مشهد آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 7,275 230,377,000 Rls. 7,000 $
60 9 1396 مشهد آذربايجان 34011110 صابون حمام و دستشويي 3,744 208,836,252 Rls. 5,868 $
61 1 1396 مشهد آذربايجان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 3,060 168,353,220 Rls. 5,190 $
62 8 1396 مشهد آذربايجان 34011110 صابون حمام و دستشويي 2,817 165,454,380 Rls. 4,732 $
63 2 1396 مشهد آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 76,000 155,317,932 Rls. 4,788 $
64 5 1396 مشهد آذربايجان 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 1,400 137,587,800 Rls. 4,200 $
65 8 1396 مشهد آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 23,720 136,680,724 Rls. 3,988 $
66 8 1396 مشهد آذربايجان 84322910 خاك ورز مركب حفاظتي 1,430 134,023,137 Rls. 3,813 $
67 10 1396 مشهد آذربايجان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 3,270 130,495,244 Rls. 3,596 $
68 12 1396 مشهد آذربايجان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,000 112,245,000 Rls. 3,000 $
69 8 1396 مشهد آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 50,000 110,139,750 Rls. 3,150 $
70 1 1396 مشهد آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,070 104,125,980 Rls. 3,210 $
71 6 1396 مشهد آذربايجان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 98,459,200 Rls. 2,980 $
72 1 1396 مشهد آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,876 92,902,432 Rls. 2,864 $
73 1 1396 مشهد آذربايجان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 1,500 87,582,600 Rls. 2,700 $
74 1 1396 مشهد آذربايجان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 1,000 81,095,000 Rls. 2,500 $
75 11 1396 مشهد آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 13,175 80,857,448 Rls. 2,212 $
76 2 1396 مشهد آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 310 70,133,118 Rls. 2,162 $
77 2 1396 مشهد آذربايجان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 1,062 64,888,000 Rls. 2,000 $
78 6 1396 مشهد آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 25,000 52,241,175 Rls. 1,575 $
79 1 1396 مشهد آذربايجان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 220 51,381,792 Rls. 1,584 $
80 4 1396 مشهد آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 25,000 51,171,750 Rls. 1,575 $
81 1 1396 مشهد آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 280 45,413,200 Rls. 1,400 $
82 1 1396 مشهد آذربايجان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 1,240 40,223,120 Rls. 1,240 $
83 1 1396 مشهد آذربايجان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 811 38,276,840 Rls. 1,180 $
84 4 1396 مشهد آذربايجان 33051000 شامپوها 452 36,775,850 Rls. 1,130 $
85 8 1396 مشهد آذربايجان 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 380 36,695,556 Rls. 1,044 $
86 1 1396 مشهد آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 306 28,772,506 Rls. 887 $
87 1 1396 مشهد آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 880 22,836,352 Rls. 704 $
88 1 1396 مشهد آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 377 21,992,964 Rls. 678 $
89 1 1396 مشهد آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 320 18,684,288 Rls. 576 $
90 1 1396 مشهد آذربايجان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 228 7,395,864 Rls. 228 $
91 1 1396 مشهد آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 140 7,266,112 Rls. 224 $
92 6 1396 مشهد آذربايجان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 180 6,582,200 Rls. 200 $
93 1 1396 مشهد آذربايجان 27101930 روغن ترانسفور ماتور 172 5,741,526 Rls. 177 $
مجموع کل
86,172,650,511 ريال
مجموع کل
2,529,634 دلار
[1]