آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 مشهد الجزاير 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 254,069 34,279,331,504 Rls. 1,016,274 $
2 5 1396 مشهد الجزاير 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 102,043 13,397,087,028 Rls. 408,174 $
3 8 1396 مشهد الجزاير 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 68,080 9,571,775,680 Rls. 272,320 $
4 6 1396 مشهد الجزاير 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 70,805 9,321,053,420 Rls. 283,220 $
5 5 1396 مشهد الجزاير 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 41,438 5,440,312,144 Rls. 165,752 $
6 6 1396 مشهد الجزاير 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,339 439,559,316 Rls. 13,356 $
مجموع کل
72,449,119,092 ريال
مجموع کل
2,159,096 دلار
[1]