آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 25,085 30,132,539,417 Rls. 818,251 $
2 10 1396 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 286 13,782,766,560 Rls. 382,260 $
3 5 1396 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 10,714 11,684,172,492 Rls. 355,986 $
4 7 1396 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 10,040 11,041,196,832 Rls. 325,296 $
5 9 1396 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 9,007 10,705,057,734 Rls. 303,793 $
6 12 1396 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 184 10,680,883,773 Rls. 286,813 $
7 4 1396 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 10,045 10,575,757,710 Rls. 325,458 $
8 2 1396 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 208 10,525,369,920 Rls. 324,480 $
9 3 1396 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 9,993 10,504,491,212 Rls. 323,773 $
10 11 1396 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 224 10,159,818,760 Rls. 277,940 $
11 11 1396 مشهد ايتاليا 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 8,100 9,569,422,488 Rls. 258,969 $
12 11 1396 مشهد ايتاليا 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 4,520 7,430,862,440 Rls. 201,095 $
13 1 1396 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 140 6,153,877,600 Rls. 189,800 $
14 9 1396 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 145 5,955,222,000 Rls. 169,000 $
15 4 1396 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 100 5,051,634,900 Rls. 155,220 $
16 3 1396 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 82 4,152,397,509 Rls. 127,959 $
17 12 1396 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 58,730 2,931,788,700 Rls. 78,660 $
18 2 1396 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 39,200 2,721,788,670 Rls. 83,879 $
19 11 1396 مشهد ايتاليا 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 50,078 2,666,425,645 Rls. 72,613 $
20 5 1396 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 57,031 2,358,851,496 Rls. 71,868 $
21 6 1396 مشهد ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 19,000 1,821,683,520 Rls. 54,720 $
22 2 1396 مشهد ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 19,040 1,681,637,760 Rls. 51,840 $
23 5 1396 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 30 1,528,441,200 Rls. 46,800 $
24 8 1396 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 19,565 1,065,705,120 Rls. 30,960 $
25 3 1396 مشهد ايتاليا 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 523 1,063,094,760 Rls. 32,760 $
26 7 1396 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 19,530 1,031,637,600 Rls. 30,240 $
27 6 1396 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 19,493 1,008,214,560 Rls. 30,168 $
28 7 1396 مشهد ايتاليا 09102090 زعفران به صورت فله 6 319,636,200 Rls. 9,360 $
29 12 1396 مشهد ايتاليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 309,619,975 Rls. 8,275 $
30 7 1396 مشهد ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 300 213,247,560 Rls. 6,283 $
31 11 1396 مشهد ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 23,328 204,270,656 Rls. 5,528 $
32 2 1396 مشهد ايتاليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 116,661,024 Rls. 3,596 $
33 11 1396 مشهد ايتاليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 64,844,500 Rls. 1,750 $
34 9 1396 مشهد ايتاليا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 51,976,050 Rls. 1,475 $
35 9 1396 مشهد ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 29 27,379,926 Rls. 777 $
36 9 1396 مشهد ايتاليا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 41 11,558,720 Rls. 328 $
37 8 1396 مشهد ايتاليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 61 6,402,492 Rls. 186 $
مجموع کل
189,310,337,481 ريال
مجموع کل
5,448,159 دلار
[1]