آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 مشهد بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 284,770 25,188,834,535 Rls. 675,809 $
2 10 1396 مشهد بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 99,000 14,293,288,500 Rls. 396,500 $
3 10 1396 مشهد بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 108,000 13,717,242,000 Rls. 378,000 $
4 11 1396 مشهد بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 50,000 7,310,800,000 Rls. 200,000 $
5 12 1396 مشهد بنگلادش 08094000 آلو و گوجه , تازه 50,000 6,505,887,500 Rls. 175,000 $
6 11 1396 مشهد بنگلادش 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 35,500 4,541,834,500 Rls. 124,250 $
7 12 1396 مشهد بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 25,000 3,252,812,500 Rls. 87,500 $
مجموع کل
74,810,699,535 ريال
مجموع کل
2,037,059 دلار
[1]