آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 مشهد ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 22,176 28,426,779,570 Rls. 754,126 $
2 7 1396 مشهد ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 15,314 18,352,368,940 Rls. 537,956 $
3 3 1396 مشهد ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 10,800 12,640,352,340 Rls. 389,533 $
4 11 1396 مشهد ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 17,628 3,256,949,280 Rls. 88,140 $
5 12 1396 مشهد ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 15,050 2,682,668,033 Rls. 71,700 $
6 2 1396 مشهد ترکيه 20029010 رب گوجه فرنگي 80,547 2,448,893,581 Rls. 75,469 $
7 9 1396 مشهد ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,373 2,043,804,000 Rls. 58,000 $
8 10 1396 مشهد ترکيه 09102090 زعفران به صورت فله 35 1,981,379,400 Rls. 54,600 $
9 8 1396 مشهد ترکيه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 43,000 1,511,407,000 Rls. 43,000 $
10 7 1396 مشهد ترکيه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 43,000 1,451,551,000 Rls. 43,000 $
11 7 1396 مشهد ترکيه 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 9,100 1,281,516,600 Rls. 38,220 $
12 5 1396 مشهد ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 6,000 1,127,309,280 Rls. 34,346 $
13 5 1396 مشهد ترکيه 09102090 زعفران به صورت فله 19 947,242,920 Rls. 28,860 $
14 4 1396 مشهد ترکيه 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 48,000 735,368,448 Rls. 22,656 $
15 5 1396 مشهد ترکيه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 20,800 684,548,800 Rls. 20,800 $
16 12 1396 مشهد ترکيه 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 48,380 629,521,450 Rls. 16,934 $
17 2 1396 مشهد ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 15,570 505,044,090 Rls. 15,564 $
18 10 1396 مشهد ترکيه 08109020 زرشك تازه 3,000 497,338,200 Rls. 13,800 $
19 9 1396 مشهد ترکيه 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 17,118 361,894,260 Rls. 10,270 $
20 11 1396 مشهد ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,800 358,682,720 Rls. 9,680 $
21 12 1396 مشهد ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 24,800 356,088,940 Rls. 9,610 $
22 10 1396 مشهد ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 22,600 326,601,000 Rls. 9,000 $
23 6 1396 مشهد ترکيه 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24,000 298,536,960 Rls. 9,036 $
24 9 1396 مشهد ترکيه 09102090 زعفران به صورت فله 5 277,594,200 Rls. 7,800 $
25 8 1396 مشهد ترکيه 09102090 زعفران به صورت فله 4 258,853,440 Rls. 7,520 $
26 8 1396 مشهد ترکيه 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 220,335,222 Rls. 6,401 $
27 2 1396 مشهد ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,000 207,584,000 Rls. 6,400 $
28 12 1396 مشهد ترکيه 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 350 188,475,000 Rls. 5,000 $
29 8 1396 مشهد ترکيه 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 134,142,534 Rls. 3,897 $
30 3 1396 مشهد ترکيه 71131190 ک ک ک ساير 8 117,315,557 Rls. 3,615 $
31 4 1396 مشهد ترکيه 09102090 زعفران به صورت فله 2 101,540,400 Rls. 3,120 $
32 5 1396 مشهد ترکيه 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 79,855,926 Rls. 2,433 $
33 8 1396 مشهد ترکيه 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 1 62,648,040 Rls. 1,820 $
34 2 1396 مشهد ترکيه 71131190 ک ک ک ساير 3 51,204,522 Rls. 1,578 $
35 5 1396 مشهد ترکيه 25151110 ک کک ک مرمر 23,000 39,190,800 Rls. 1,200 $
36 8 1396 مشهد ترکيه 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 410 25,403,436 Rls. 738 $
37 2 1396 مشهد ترکيه 71039920 عقيق بجز رديف 71031020 4 23,931,138 Rls. 738 $
38 2 1396 مشهد ترکيه 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 20 20,109,700 Rls. 620 $
39 2 1396 مشهد ترکيه 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 3 16,224,500 Rls. 500 $
40 2 1396 مشهد ترکيه 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 800 15,568,800 Rls. 480 $
41 2 1396 مشهد ترکيه 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 120 8,887,190 Rls. 274 $
42 12 1396 مشهد ترکيه 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 100 7,806,750 Rls. 210 $
43 5 1396 مشهد ترکيه 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 11 5,265,760 Rls. 160 $
44 8 1396 مشهد ترکيه 09021000 چا? سبز (تخمر نشده ) عرضه شده در بسته ها? اول?ه که محتو? آن از 3 ک?لوگرم ب?شتر نباشد 6 4,130,640 Rls. 120 $
45 2 1396 مشهد ترکيه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 30 2,789,410 Rls. 86 $
46 12 1396 مشهد ترکيه 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 80 2,331,188 Rls. 62 $
47 2 1396 مشهد ترکيه 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 40 2,140,710 Rls. 66 $
48 4 1396 مشهد ترکيه 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 14 1,819,720 Rls. 56 $
49 8 1396 مشهد ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 14 757,284 Rls. 22 $
مجموع کل
84,781,752,679 ريال
مجموع کل
2,409,216 دلار
[1]