آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 40,699 10,484,651,125 Rls. 282,035 $
2 10 1396 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 21,612 8,713,416,522 Rls. 243,607 $
3 11 1396 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,145 3,059,993,456 Rls. 82,583 $
4 12 1396 مشهد عمان 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 23,136 3,029,717,040 Rls. 80,976 $
5 2 1396 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 16,283 2,977,954,655 Rls. 91,813 $
6 2 1396 مشهد عمان 09102090 زعفران به صورت فله 40 2,081,061,168 Rls. 64,138 $
7 6 1396 مشهد عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 52,488 2,048,913,360 Rls. 61,308 $
8 8 1396 مشهد عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,900 1,998,108,000 Rls. 56,700 $
9 2 1396 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 31 1,884,411,110 Rls. 58,089 $
10 3 1396 مشهد عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 110,016 1,784,784,096 Rls. 55,008 $
11 1 1396 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 24 1,762,473,648 Rls. 54,335 $
12 6 1396 مشهد عمان 09102090 زعفران به صورت فله 33 1,747,254,290 Rls. 52,511 $
13 3 1396 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 27 1,727,193,723 Rls. 53,231 $
14 10 1396 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 25 1,560,241,776 Rls. 43,147 $
15 2 1396 مشهد عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,176 1,373,687,120 Rls. 42,352 $
16 3 1396 مشهد عمان 09102090 زعفران به صورت فله 90 1,341,081,438 Rls. 41,331 $
17 12 1396 مشهد عمان 09102090 زعفران به صورت فله 23 1,336,272,600 Rls. 35,880 $
18 12 1396 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 20 1,311,401,825 Rls. 34,945 $
19 5 1396 مشهد عمان 09102090 زعفران به صورت فله 23 1,221,742,345 Rls. 37,265 $
20 6 1396 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,192 1,204,268,634 Rls. 36,174 $
21 11 1396 مشهد عمان 09102090 زعفران به صورت فله 19 1,097,078,680 Rls. 29,692 $
22 2 1396 مشهد عمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,250 988,716,105 Rls. 30,483 $
23 6 1396 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 14 871,912,309 Rls. 26,208 $
24 5 1396 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 860,421,648 Rls. 26,287 $
25 8 1396 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 12 859,091,814 Rls. 25,001 $
26 9 1396 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 823,073,405 Rls. 23,318 $
27 5 1396 مشهد عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 37,774 618,719,233 Rls. 18,887 $
28 11 1396 مشهد عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 32,825 604,316,802 Rls. 16,413 $
29 8 1396 مشهد عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 34,367 594,949,848 Rls. 17,284 $
30 8 1396 مشهد عمان 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 10 534,316,070 Rls. 15,590 $
31 10 1396 مشهد عمان 09102090 زعفران به صورت فله 9 502,381,287 Rls. 13,844 $
32 1 1396 مشهد عمان 09102090 زعفران به صورت فله 137 493,122,476 Rls. 15,202 $
33 11 1396 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 8 491,069,029 Rls. 13,331 $
34 9 1396 مشهد عمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 130 479,236,800 Rls. 13,600 $
35 6 1396 مشهد عمان 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 9 464,469,374 Rls. 13,952 $
36 11 1396 مشهد عمان 44181090 پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 4,000 443,460,000 Rls. 12,000 $
37 7 1396 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 7 393,956,838 Rls. 11,613 $
38 3 1396 مشهد عمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 5,970 387,453,000 Rls. 11,940 $
39 11 1396 مشهد عمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,210 343,099,320 Rls. 9,285 $
40 6 1396 مشهد عمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,323 323,629,933 Rls. 9,757 $
41 2 1396 مشهد عمان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,731 318,888,147 Rls. 9,827 $
42 9 1396 مشهد عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,424 307,568,448 Rls. 8,712 $
43 3 1396 مشهد عمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,236 304,747,341 Rls. 9,391 $
44 11 1396 مشهد عمان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,198 292,203,185 Rls. 7,907 $
45 9 1396 مشهد عمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,837 274,569,135 Rls. 7,715 $
46 7 1396 مشهد عمان 09102090 زعفران به صورت فله 5 264,747,600 Rls. 7,800 $
47 5 1396 مشهد عمان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 628 247,346,592 Rls. 7,536 $
48 6 1396 مشهد عمان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 2,025 234,154,480 Rls. 7,087 $
49 3 1396 مشهد عمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 513 231,812,367 Rls. 7,145 $
50 1 1396 مشهد عمان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 590 229,661,040 Rls. 7,080 $
51 3 1396 مشهد عمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 708 203,485,994 Rls. 6,271 $
52 4 1396 مشهد عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 171,901,328 Rls. 5,269 $
53 4 1396 مشهد عمان 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 1,501 164,865,510 Rls. 5,058 $
54 10 1396 مشهد عمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,038 158,183,751 Rls. 4,359 $
55 3 1396 مشهد عمان 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 392 152,644,800 Rls. 4,704 $
56 8 1396 مشهد عمان 09102090 زعفران به صورت فله 42 147,271,081 Rls. 4,297 $
57 10 1396 مشهد عمان 04090000 عسل طبيعي 790 143,305,261 Rls. 3,949 $
58 6 1396 مشهد عمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,027 143,057,897 Rls. 4,313 $
59 11 1396 مشهد عمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 787 130,894,610 Rls. 3,542 $
60 1 1396 مشهد عمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 60 118,269,469 Rls. 3,646 $
61 8 1396 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 586 116,559,708 Rls. 3,316 $
62 7 1396 مشهد عمان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,920 98,706,240 Rls. 2,880 $
63 4 1396 مشهد عمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 660 89,973,576 Rls. 2,772 $
64 6 1396 مشهد عمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 75 74,386,560 Rls. 2,235 $
65 11 1396 مشهد عمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 495 73,170,900 Rls. 1,980 $
66 12 1396 مشهد عمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 986 71,881,110 Rls. 1,914 $
67 9 1396 مشهد عمان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 288 67,619,100 Rls. 1,900 $
68 1 1396 مشهد عمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 456 67,146,660 Rls. 2,070 $
69 11 1396 مشهد عمان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 509 65,956,120 Rls. 1,780 $
70 3 1396 مشهد عمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 418 61,072,156 Rls. 1,882 $
71 7 1396 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 668 58,812,468 Rls. 1,716 $
72 11 1396 مشهد عمان 04090000 عسل طبيعي 314 58,019,350 Rls. 1,570 $
73 3 1396 مشهد عمان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 440 57,101,728 Rls. 1,760 $
74 7 1396 مشهد عمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 585 56,207,720 Rls. 1,640 $
75 9 1396 مشهد عمان 09102090 زعفران به صورت فله 1 54,974,400 Rls. 1,560 $
76 11 1396 مشهد عمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 412 54,139,075 Rls. 1,465 $
77 3 1396 مشهد عمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 335 52,133,813 Rls. 1,607 $
78 5 1396 مشهد عمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 32 50,104,060 Rls. 1,532 $
79 3 1396 مشهد عمان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 158 48,866,460 Rls. 1,506 $
80 1 1396 مشهد عمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 500 48,657,000 Rls. 1,500 $
81 1 1396 مشهد عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 32 44,991,506 Rls. 1,387 $
82 2 1396 مشهد عمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 65 41,424,603 Rls. 1,277 $
83 11 1396 مشهد عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 527 41,389,600 Rls. 1,120 $
84 7 1396 مشهد عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 545 39,893,772 Rls. 1,164 $
85 5 1396 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 98 39,517,390 Rls. 1,210 $
86 3 1396 مشهد عمان 08109020 زرشك تازه 867 38,802,434 Rls. 1,196 $
87 11 1396 مشهد عمان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 496 36,659,360 Rls. 992 $
88 11 1396 مشهد عمان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 318 35,349,516 Rls. 954 $
89 7 1396 مشهد عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,251 32,148,074 Rls. 938 $
90 7 1396 مشهد عمان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 449 30,777,154 Rls. 898 $
91 3 1396 مشهد عمان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 300 29,228,800 Rls. 901 $
92 11 1396 مشهد عمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 388 28,677,080 Rls. 776 $
93 9 1396 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 134 27,381,480 Rls. 777 $
94 5 1396 مشهد عمان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 145 26,082,238 Rls. 798 $
95 3 1396 مشهد عمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 29 25,769,300 Rls. 794 $
96 4 1396 مشهد عمان 04090000 عسل طبيعي 84 24,562,440 Rls. 756 $
97 7 1396 مشهد عمان 33051000 شامپوها 281 24,093,919 Rls. 703 $
98 1 1396 مشهد عمان 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 20,695,444 Rls. 638 $
99 12 1396 مشهد عمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 82 19,702,750 Rls. 530 $
100 3 1396 مشهد عمان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 20 19,507,258 Rls. 601 $
مجموع کل
71,014,822,260 ريال
مجموع کل
2,043,718 دلار