آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 324 15,992,502,567 Rls. 434,436 $
2 9 1396 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 231 11,213,830,344 Rls. 318,083 $
3 12 1396 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 193 9,514,177,241 Rls. 254,548 $
4 11 1396 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 158 8,373,562,184 Rls. 227,461 $
5 12 1396 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 169 7,700,505,512 Rls. 205,841 $
6 9 1396 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 138 7,001,495,568 Rls. 197,978 $
7 12 1396 مشهد قطر 09102090 زعفران به صورت فله 130 6,946,506,240 Rls. 185,577 $
8 5 1396 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 124 5,775,735,320 Rls. 176,392 $
9 3 1396 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 125 5,659,447,511 Rls. 174,415 $
10 2 1396 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 87 5,473,270,956 Rls. 168,697 $
11 1 1396 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 110 5,242,686,414 Rls. 161,628 $
12 9 1396 مشهد قطر 09102090 زعفران به صورت فله 95 5,064,940,045 Rls. 143,648 $
13 6 1396 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 108 4,500,680,349 Rls. 134,848 $
14 5 1396 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 70 4,172,683,905 Rls. 127,386 $
15 8 1396 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 76 3,526,426,147 Rls. 101,359 $
16 4 1396 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 64 3,220,982,280 Rls. 98,876 $
17 8 1396 مشهد قطر 09102090 زعفران به صورت فله 60 3,211,494,102 Rls. 92,128 $
18 4 1396 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 58 3,117,676,583 Rls. 95,678 $
19 10 1396 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 51 3,114,697,560 Rls. 86,385 $
20 6 1396 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 74 2,904,229,980 Rls. 87,638 $
21 3 1396 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 65 2,847,929,637 Rls. 87,766 $
22 2 1396 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 56 2,807,264,011 Rls. 86,527 $
23 7 1396 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 60 2,661,802,500 Rls. 78,750 $
24 11 1396 مشهد قطر 09102090 زعفران به صورت فله 75 2,477,302,602 Rls. 67,341 $
25 5 1396 مشهد قطر 09102090 زعفران به صورت فله 40 2,144,394,884 Rls. 65,518 $
26 2 1396 مشهد قطر 09102090 زعفران به صورت فله 39 2,119,019,463 Rls. 65,312 $
27 4 1396 مشهد قطر 09102090 زعفران به صورت فله 37 1,997,964,336 Rls. 61,289 $
28 1 1396 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 51 1,954,486,814 Rls. 60,253 $
29 8 1396 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 46 1,906,984,484 Rls. 55,248 $
30 7 1396 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 33 1,749,122,447 Rls. 51,271 $
31 12 1396 مشهد قطر 04090000 عسل طبيعي 3,643 1,457,463,910 Rls. 38,954 $
32 6 1396 مشهد قطر 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 46,080 1,451,487,600 Rls. 43,600 $
33 3 1396 مشهد قطر 04090000 عسل طبيعي 8,402 1,363,625,496 Rls. 42,012 $
34 3 1396 مشهد قطر 09102090 زعفران به صورت فله 21 1,179,272,669 Rls. 36,340 $
35 11 1396 مشهد قطر 04090000 عسل طبيعي 3,230 1,174,443,466 Rls. 32,129 $
36 11 1396 مشهد قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 498,215 1,154,107,648 Rls. 31,387 $
37 10 1396 مشهد قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 490,065 1,078,307,040 Rls. 30,154 $
38 10 1396 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 16 1,007,873,368 Rls. 27,953 $
39 12 1396 مشهد قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 406,192 941,810,380 Rls. 25,172 $
40 7 1396 مشهد قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,624 847,420,383 Rls. 25,223 $
41 10 1396 مشهد قطر 09102090 زعفران به صورت فله 15 733,083,144 Rls. 20,334 $
42 7 1396 مشهد قطر 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 3,138 706,606,441 Rls. 20,617 $
43 5 1396 مشهد قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 19,584 616,881,710 Rls. 18,862 $
44 4 1396 مشهد قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 22,000 608,591,500 Rls. 18,700 $
45 12 1396 مشهد قطر 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 33,703 605,262,455 Rls. 16,177 $
46 6 1396 مشهد قطر 09102090 زعفران به صورت فله 11 569,596,020 Rls. 17,067 $
47 1 1396 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 176 556,473,890 Rls. 17,155 $
48 8 1396 مشهد قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 13,545 550,794,022 Rls. 15,682 $
49 3 1396 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 199 529,940,101 Rls. 16,333 $
50 11 1396 مشهد قطر 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 2,151 521,291,316 Rls. 14,196 $
51 3 1396 مشهد قطر 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 480 500,026,928 Rls. 15,412 $
52 10 1396 مشهد قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,955 469,350,000 Rls. 13,125 $
53 2 1396 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,113 461,377,149 Rls. 14,221 $
54 10 1396 مشهد قطر 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 5,000 430,024,650 Rls. 11,850 $
55 1 1396 مشهد قطر 09102090 زعفران به صورت فله 8 404,717,040 Rls. 12,480 $
56 12 1396 مشهد قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 7,680 379,275,855 Rls. 10,137 $
57 7 1396 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 292 345,209,685 Rls. 10,119 $
58 5 1396 مشهد قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 2,196 324,934,823 Rls. 9,924 $
59 3 1396 مشهد قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 828 321,790,206 Rls. 9,918 $
60 7 1396 مشهد قطر 04090000 عسل طبيعي 720 313,149,719 Rls. 9,161 $
61 3 1396 مشهد قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 10,913 301,080,408 Rls. 9,276 $
62 8 1396 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 341 297,079,017 Rls. 8,457 $
63 12 1396 مشهد قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 500 277,905,000 Rls. 7,500 $
64 8 1396 مشهد قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 9,134 269,018,017 Rls. 7,765 $
65 6 1396 مشهد قطر 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,362 261,540,862 Rls. 7,852 $
66 9 1396 مشهد قطر 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,701 251,797,893 Rls. 7,143 $
67 12 1396 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 567 242,039,490 Rls. 6,494 $
68 10 1396 مشهد قطر 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,706 240,416,169 Rls. 6,671 $
69 3 1396 مشهد قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,988 235,352,958 Rls. 7,251 $
70 8 1396 مشهد قطر 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,100 220,279,500 Rls. 6,300 $
71 9 1396 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 178 219,885,120 Rls. 6,240 $
72 5 1396 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 516 208,464,594 Rls. 6,366 $
73 11 1396 مشهد قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,345 207,436,929 Rls. 5,649 $
74 8 1396 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 574 200,209,590 Rls. 5,726 $
75 8 1396 مشهد قطر 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 1,080 187,186,836 Rls. 5,438 $
76 12 1396 مشهد قطر 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 2,400 179,592,000 Rls. 4,800 $
77 10 1396 مشهد قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 5,894 179,157,600 Rls. 5,010 $
78 3 1396 مشهد قطر 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 211 166,243,056 Rls. 5,124 $
79 5 1396 مشهد قطر 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 708 165,469,747 Rls. 5,065 $
80 6 1396 مشهد قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 5,160 144,913,440 Rls. 4,386 $
81 8 1396 مشهد قطر 22029990 --- ساير 146 137,606,095 Rls. 4,015 $
82 4 1396 مشهد قطر 08109020 زرشك تازه 500 130,309,595 Rls. 3,998 $
83 6 1396 مشهد قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,922 130,111,520 Rls. 3,938 $
84 8 1396 مشهد قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,715 129,277,756 Rls. 3,772 $
85 6 1396 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 90 128,652,145 Rls. 3,865 $
86 1 1396 مشهد قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 944 128,548,556 Rls. 3,964 $
87 6 1396 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 323 121,698,112 Rls. 3,664 $
88 6 1396 مشهد قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,514 121,289,840 Rls. 3,671 $
89 12 1396 مشهد قطر 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,600 119,728,000 Rls. 3,200 $
90 8 1396 مشهد قطر 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,100 115,384,500 Rls. 3,300 $
91 12 1396 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 224 105,577,000 Rls. 2,840 $
92 11 1396 مشهد قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 81 100,660,464 Rls. 2,736 $
93 9 1396 مشهد قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 55 96,411,168 Rls. 2,736 $
94 8 1396 مشهد قطر 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 375 95,004,720 Rls. 2,760 $
95 9 1396 مشهد قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 80 89,728,236 Rls. 2,522 $
96 7 1396 مشهد قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 611 87,944,518 Rls. 2,566 $
97 4 1396 مشهد قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 2,584 83,954,160 Rls. 2,584 $
98 11 1396 مشهد قطر 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 458 81,518,800 Rls. 2,200 $
99 12 1396 مشهد قطر 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 472 74,231,360 Rls. 1,984 $
100 11 1396 مشهد قطر 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 472 72,854,464 Rls. 1,984 $
مجموع کل
172,603,549,835 ريال
مجموع کل
4,967,483 دلار