آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 مشهد كويت 09102090 زعفران به صورت فله 198 6,688,250,225 Rls. 184,625 $
2 9 1396 مشهد كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 138 4,758,225,000 Rls. 135,000 $
3 9 1396 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 67 4,518,102,470 Rls. 127,808 $
4 8 1396 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 72 4,503,512,940 Rls. 128,443 $
5 12 1396 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 72 4,361,220,226 Rls. 116,498 $
6 2 1396 مشهد كويت 09102090 زعفران به صورت فله 73 4,212,779,103 Rls. 129,856 $
7 8 1396 مشهد كويت 09102090 زعفران به صورت فله 76 4,161,779,168 Rls. 121,376 $
8 12 1396 مشهد كويت 09102090 زعفران به صورت فله 183 3,885,283,910 Rls. 103,858 $
9 10 1396 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 66 3,817,296,582 Rls. 105,522 $
10 9 1396 مشهد كويت 09102090 زعفران به صورت فله 61 3,397,897,878 Rls. 96,378 $
11 4 1396 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 52 3,204,444,729 Rls. 98,594 $
12 8 1396 مشهد كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 138 3,130,695,000 Rls. 90,000 $
13 2 1396 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 48 2,998,168,511 Rls. 92,421 $
14 7 1396 مشهد كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 108 2,658,444,000 Rls. 78,000 $
15 7 1396 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 46 2,602,819,476 Rls. 76,674 $
16 10 1396 مشهد كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 44 2,372,645,700 Rls. 66,300 $
17 2 1396 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,735 2,368,621,342 Rls. 73,014 $
18 4 1396 مشهد كويت 09102090 زعفران به صورت فله 30 1,980,017,835 Rls. 60,933 $
19 11 1396 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 762,000 1,776,855,906 Rls. 48,006 $
20 6 1396 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 32 1,671,087,978 Rls. 50,527 $
21 1 1396 مشهد كويت 09102090 زعفران به صورت فله 30 1,517,911,200 Rls. 46,800 $
22 1 1396 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 30 1,486,656,963 Rls. 45,847 $
23 11 1396 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 8,650 1,342,575,150 Rls. 36,330 $
24 7 1396 مشهد كويت 09102090 زعفران به صورت فله 22 1,290,625,361 Rls. 37,857 $
25 6 1396 مشهد كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 21 1,197,420,000 Rls. 36,000 $
26 11 1396 مشهد كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 20 1,101,630,000 Rls. 30,000 $
27 8 1396 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 502,000 1,088,630,172 Rls. 31,626 $
28 5 1396 مشهد كويت 03063590 --- سا?ر 8,280 1,082,946,080 Rls. 33,120 $
29 9 1396 مشهد كويت 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 16 1,073,241,600 Rls. 30,400 $
30 2 1396 مشهد كويت 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,226 1,063,580,873 Rls. 32,777 $
31 8 1396 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 7,311 1,056,893,088 Rls. 30,704 $
32 3 1396 مشهد كويت 09102090 زعفران به صورت فله 21 1,038,594,546 Rls. 32,006 $
33 2 1396 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 496,500 1,014,915,416 Rls. 31,279 $
34 3 1396 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,932 944,574,616 Rls. 29,114 $
35 10 1396 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,722 866,197,365 Rls. 24,035 $
36 5 1396 مشهد كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 15 821,812,638 Rls. 25,083 $
37 5 1396 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,437 748,084,524 Rls. 22,836 $
38 5 1396 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 342,000 707,911,722 Rls. 21,546 $
39 10 1396 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 585 685,078,110 Rls. 18,990 $
40 9 1396 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 266,000 595,466,802 Rls. 16,758 $
41 5 1396 مشهد كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 12 590,796,000 Rls. 18,000 $
42 8 1396 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,127 583,421,073 Rls. 16,888 $
43 11 1396 مشهد كويت 09102090 زعفران به صورت فله 10 572,847,600 Rls. 15,600 $
44 1 1396 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 585 569,273,400 Rls. 17,550 $
45 12 1396 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 372 510,325,221 Rls. 13,664 $
46 7 1396 مشهد كويت 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,510 501,251,695 Rls. 14,693 $
47 1 1396 مشهد كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 28 478,492,938 Rls. 14,751 $
48 12 1396 مشهد كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,954 469,844,720 Rls. 12,680 $
49 10 1396 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 204,000 459,587,520 Rls. 12,852 $
50 2 1396 مشهد كويت 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 7,800 455,443,560 Rls. 14,040 $
51 1 1396 مشهد كويت 08109020 زرشك تازه 1,500 437,724,000 Rls. 13,500 $
52 3 1396 مشهد كويت 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,098 409,691,232 Rls. 12,627 $
53 8 1396 مشهد كويت 08109020 زرشك تازه 1,492 367,096,156 Rls. 10,444 $
54 12 1396 مشهد كويت 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,136 350,552,584 Rls. 9,396 $
55 3 1396 مشهد كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 2,120 344,054,800 Rls. 10,600 $
56 6 1396 مشهد كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 158,000 328,880,160 Rls. 9,954 $
57 12 1396 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 748 322,925,108 Rls. 8,624 $
58 11 1396 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 704 307,199,447 Rls. 8,359 $
59 4 1396 مشهد كويت 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 6 293,355,000 Rls. 9,000 $
60 9 1396 مشهد كويت 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 4 289,492,800 Rls. 8,200 $
61 8 1396 مشهد كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 114 276,065,315 Rls. 7,837 $
62 4 1396 مشهد كويت 03063590 --- سا?ر 2,000 261,272,000 Rls. 8,000 $
63 7 1396 مشهد كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 11,250 255,709,275 Rls. 7,575 $
64 2 1396 مشهد كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,650 224,802,270 Rls. 6,930 $
65 9 1396 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 560 222,259,032 Rls. 6,280 $
66 3 1396 مشهد كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 1,650 214,222,800 Rls. 6,600 $
67 10 1396 مشهد كويت 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 176 211,999,905 Rls. 5,880 $
68 12 1396 مشهد كويت 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 876 184,648,225 Rls. 4,967 $
69 6 1396 مشهد كويت 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 612 179,637,237 Rls. 5,396 $
70 11 1396 مشهد كويت 08109020 زرشك تازه 678 175,388,430 Rls. 4,746 $
71 6 1396 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 461 165,802,966 Rls. 4,992 $
72 12 1396 مشهد كويت 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 697 158,529,707 Rls. 4,206 $
73 9 1396 مشهد كويت 08109020 زرشك تازه 624 153,976,368 Rls. 4,368 $
74 7 1396 مشهد كويت 08109020 زرشك تازه 500 152,739,000 Rls. 4,500 $
75 4 1396 مشهد كويت 08091000 زردآلو ,تازه 7,494 146,354,037 Rls. 4,497 $
76 2 1396 مشهد كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,400 140,136,480 Rls. 4,320 $
77 9 1396 مشهد كويت 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 840 136,159,632 Rls. 3,864 $
78 10 1396 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 448 135,995,280 Rls. 3,803 $
79 9 1396 مشهد كويت 63062200 چادراز الياف سنتتيک. 1,716 135,892,605 Rls. 3,855 $
80 4 1396 مشهد كويت 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 3,588 132,985,540 Rls. 4,088 $
81 2 1396 مشهد كويت 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 3,720 132,672,891 Rls. 4,089 $
82 12 1396 مشهد كويت 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 379 122,125,440 Rls. 3,264 $
83 9 1396 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 150 117,983,585 Rls. 3,315 $
84 10 1396 مشهد كويت 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 112,369,602 Rls. 3,118 $
85 10 1396 مشهد كويت 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 110 108,170,251 Rls. 2,981 $
86 6 1396 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 96 108,026,965 Rls. 3,245 $
87 12 1396 مشهد كويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 881 104,722,008 Rls. 2,780 $
88 12 1396 مشهد كويت 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 62 104,014,229 Rls. 2,789 $
89 5 1396 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 211 86,057,510 Rls. 2,617 $
90 2 1396 مشهد كويت 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 69 79,995,414 Rls. 2,466 $
91 11 1396 مشهد كويت 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 158 77,442,860 Rls. 2,090 $
92 6 1396 مشهد كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 61 75,459,475 Rls. 2,275 $
93 6 1396 مشهد كويت 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 65 73,696,953 Rls. 2,214 $
94 4 1396 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 163 67,719,580 Rls. 2,084 $
95 11 1396 مشهد كويت 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 72 59,128,000 Rls. 1,600 $
96 1 1396 مشهد كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 132 57,587,568 Rls. 1,776 $
97 9 1396 مشهد كويت 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 324 57,085,560 Rls. 1,620 $
98 2 1396 مشهد كويت 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 584 56,841,888 Rls. 1,752 $
99 12 1396 مشهد كويت 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 200 56,219,310 Rls. 1,498 $
100 1 1396 مشهد كويت 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 607 55,760,922 Rls. 1,719 $
مجموع کل
103,812,805,334 ريال
مجموع کل
3,004,359 دلار