آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 43,220 19,023,532,440 Rls. 560,920 $
2 8 1396 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,746 16,670,797,189 Rls. 478,693 $
3 12 1396 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,700 16,312,592,000 Rls. 436,000 $
4 9 1396 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 43,950 16,310,863,200 Rls. 462,300 $
5 11 1396 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,680 14,912,569,840 Rls. 407,960 $
6 11 1396 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,000 14,650,114,000 Rls. 397,500 $
7 12 1396 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 11,189,700,000 Rls. 300,000 $
8 8 1396 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,250 10,933,396,650 Rls. 317,050 $
9 10 1396 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 10,850,411,000 Rls. 299,000 $
10 2 1396 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,520 9,482,722,040 Rls. 292,360 $
11 3 1396 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,160 9,300,526,950 Rls. 286,611 $
12 12 1396 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 104,000 9,206,890,680 Rls. 246,480 $
13 4 1396 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,150 8,961,995,250 Rls. 274,950 $
14 1 1396 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 108,000 8,300,377,530 Rls. 255,960 $
15 8 1396 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 85,500 7,083,650,340 Rls. 202,635 $
16 3 1396 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 85,500 6,576,330,510 Rls. 202,635 $
17 6 1396 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 77,000 6,079,787,070 Rls. 182,490 $
18 9 1396 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 64,500 5,422,288,635 Rls. 152,865 $
19 2 1396 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 65,500 5,036,971,665 Rls. 155,235 $
20 7 1396 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,750 4,454,641,234 Rls. 131,962 $
21 11 1396 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 43,500 3,785,751,495 Rls. 103,095 $
22 10 1396 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 43,500 3,713,005,530 Rls. 103,095 $
23 4 1396 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 42,000 3,245,203,080 Rls. 99,540 $
24 4 1396 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,527 2,983,823,235 Rls. 91,683 $
25 4 1396 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,090 2,499,137,980 Rls. 76,844 $
26 5 1396 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,578 2,406,586,546 Rls. 73,580 $
27 11 1396 مشهد لبنان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 21,000 1,939,980,000 Rls. 52,500 $
28 10 1396 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,010 1,868,730,267 Rls. 51,853 $
29 7 1396 مشهد لبنان 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 90 1,747,923,000 Rls. 51,000 $
30 7 1396 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 21,000 1,689,293,340 Rls. 49,770 $
31 5 1396 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 21,000 1,633,550,940 Rls. 49,770 $
32 2 1396 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,825 1,619,776,587 Rls. 49,933 $
33 9 1396 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,500 1,287,403,500 Rls. 36,500 $
34 1 1396 مشهد لبنان 20029010 رب گوجه فرنگي 36,368 999,998,664 Rls. 30,828 $
35 3 1396 مشهد لبنان 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 24 681,450,000 Rls. 21,000 $
36 3 1396 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 671,715,000 Rls. 20,700 $
37 12 1396 مشهد لبنان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,500 413,313,950 Rls. 11,050 $
38 4 1396 مشهد لبنان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,420 409,546,280 Rls. 12,584 $
39 1 1396 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 980 388,769,430 Rls. 11,985 $
40 4 1396 مشهد لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,034 387,871,310 Rls. 11,918 $
41 5 1396 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,350 386,949,308 Rls. 11,812 $
42 12 1396 مشهد لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,000 374,150,000 Rls. 10,000 $
43 12 1396 مشهد لبنان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,400 318,027,500 Rls. 8,500 $
44 12 1396 مشهد لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,000 299,320,000 Rls. 8,000 $
45 3 1396 مشهد لبنان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 3,210 293,023,500 Rls. 9,030 $
46 2 1396 مشهد لبنان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,615 241,809,948 Rls. 7,452 $
47 2 1396 مشهد لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,459 239,370,573 Rls. 7,377 $
48 2 1396 مشهد لبنان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 2,400 233,632,800 Rls. 7,200 $
49 3 1396 مشهد لبنان 08109020 زرشك تازه 1,000 227,150,000 Rls. 7,000 $
50 12 1396 مشهد لبنان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 864 211,695,120 Rls. 5,616 $
51 1 1396 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 600 201,439,980 Rls. 6,210 $
52 2 1396 مشهد لبنان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 2,190 198,721,314 Rls. 6,126 $
53 11 1396 مشهد لبنان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,470 188,070,330 Rls. 5,145 $
54 12 1396 مشهد لبنان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,330 185,189,535 Rls. 4,965 $
55 11 1396 مشهد لبنان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 147 172,767,967 Rls. 4,675 $
56 2 1396 مشهد لبنان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,022 156,858,466 Rls. 4,834 $
57 12 1396 مشهد لبنان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,087 142,350,606 Rls. 3,804 $
58 11 1396 مشهد لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 897 128,788,175 Rls. 3,485 $
59 7 1396 مشهد لبنان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,350 125,981,124 Rls. 3,732 $
60 11 1396 مشهد لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 300 120,628,200 Rls. 3,300 $
61 2 1396 مشهد لبنان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 498 109,514,064 Rls. 3,376 $
62 3 1396 مشهد لبنان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 109,336,280 Rls. 3,370 $
63 10 1396 مشهد لبنان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 250 91,385,000 Rls. 2,500 $
64 2 1396 مشهد لبنان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,920 89,559,240 Rls. 2,760 $
65 1 1396 مشهد لبنان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 544 88,231,360 Rls. 2,720 $
66 11 1396 مشهد لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 493 82,187,920 Rls. 2,224 $
67 8 1396 مشهد لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 525 74,004,000 Rls. 2,100 $
68 12 1396 مشهد لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 483 65,438,520 Rls. 1,736 $
69 5 1396 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 150 63,880,050 Rls. 1,950 $
70 2 1396 مشهد لبنان 19053200 ويفل ها و ويفرها 966 56,396,362 Rls. 1,738 $
71 9 1396 مشهد لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 150 52,876,500 Rls. 1,500 $
72 2 1396 مشهد لبنان 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 342 46,934,234 Rls. 1,446 $
73 1 1396 مشهد لبنان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 500 45,251,010 Rls. 1,395 $
74 2 1396 مشهد لبنان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 2,560 44,844,518 Rls. 1,382 $
75 11 1396 مشهد لبنان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 211 42,785,021 Rls. 1,158 $
76 2 1396 مشهد لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 98 41,327,286 Rls. 1,274 $
77 3 1396 مشهد لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 156 40,497,600 Rls. 1,248 $
78 2 1396 مشهد لبنان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 882 37,186,554 Rls. 1,146 $
79 2 1396 مشهد لبنان 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 1,125 36,505,125 Rls. 1,125 $
80 1 1396 مشهد لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 224 32,697,504 Rls. 1,008 $
81 10 1396 مشهد لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 300 32,450,400 Rls. 900 $
82 3 1396 مشهد لبنان 08132000 آلو خشک کرده 100 29,205,000 Rls. 900 $
83 1 1396 مشهد لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 161 22,706,600 Rls. 700 $
84 3 1396 مشهد لبنان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 50 21,092,500 Rls. 650 $
85 3 1396 مشهد لبنان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 244 19,664,700 Rls. 606 $
86 10 1396 مشهد لبنان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 268 19,326,016 Rls. 536 $
87 10 1396 مشهد لبنان 57029110 احرامي (سجاده) از پشم يا موي نرم (كرك)حيوان ، غير مخملي باف ، آماده مصرف 122 17,595,328 Rls. 488 $
88 10 1396 مشهد لبنان 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 113 17,306,880 Rls. 480 $
89 11 1396 مشهد لبنان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 168 15,521,100 Rls. 420 $
90 10 1396 مشهد لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 40 13,598,088 Rls. 372 $
91 3 1396 مشهد لبنان 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 12,134,056 Rls. 374 $
92 12 1396 مشهد لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8 11,375,550 Rls. 306 $
93 11 1396 مشهد لبنان 09041210 فلفل خردشده ياسابيده دربسته بنديهاي آماده شده برا ي خرده فروشي 38 10,784,947 Rls. 292 $
94 2 1396 مشهد لبنان 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25 9,734,700 Rls. 300 $
95 12 1396 مشهد لبنان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 74 9,664,294 Rls. 258 $
96 10 1396 مشهد لبنان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 110 9,248,162 Rls. 253 $
97 12 1396 مشهد لبنان 33051000 شامپوها 80 7,435,000 Rls. 200 $
98 10 1396 مشهد لبنان 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 18 5,444,456 Rls. 151 $
99 11 1396 مشهد لبنان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 19 4,753,891 Rls. 129 $
100 5 1396 مشهد لبنان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 150 4,709,520 Rls. 144 $
مجموع کل
251,123,502,139 ريال
مجموع کل
7,226,712 دلار