آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 مشهد هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 55,000 16,417,022,500 Rls. 492,326 $
2 3 1396 مشهد هند 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 194,138 14,870,938,117 Rls. 458,208 $
3 12 1396 مشهد هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 8,802,564,000 Rls. 236,000 $
4 10 1396 مشهد هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,250 7,702,940,528 Rls. 212,188 $
5 9 1396 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 97,005 7,413,108,480 Rls. 209,550 $
6 5 1396 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 101,030 6,726,286,350 Rls. 205,650 $
7 12 1396 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 71,560 6,506,808,600 Rls. 174,120 $
8 7 1396 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 98,980 5,891,690,880 Rls. 174,120 $
9 8 1396 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 76,860 5,386,260,270 Rls. 154,350 $
10 3 1396 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 78,080 5,133,526,560 Rls. 158,220 $
11 4 1396 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 80,280 5,075,571,600 Rls. 156,000 $
12 8 1396 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 50,500 4,162,871,820 Rls. 119,685 $
13 10 1396 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 59,210 3,884,953,920 Rls. 107,280 $
14 11 1396 مشهد هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,855,705,000 Rls. 105,000 $
15 1 1396 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 55,430 3,838,832,064 Rls. 118,368 $
16 10 1396 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 44,742 3,835,330,152 Rls. 106,037 $
17 6 1396 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 43,010 3,310,078,560 Rls. 99,690 $
18 11 1396 مشهد هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 36,690 3,158,915,624 Rls. 85,487 $
19 8 1396 مشهد هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,000 2,770,050,000 Rls. 80,000 $
20 11 1396 مشهد هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 47,060 2,594,412,180 Rls. 70,590 $
21 4 1396 مشهد هند 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 32,284 2,437,514,940 Rls. 75,012 $
22 11 1396 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 36,920 2,382,543,240 Rls. 64,680 $
23 4 1396 مشهد هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 31,185 2,360,755,890 Rls. 72,661 $
24 9 1396 مشهد هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,678 2,267,382,456 Rls. 64,017 $
25 12 1396 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 23,740 2,120,871,480 Rls. 56,264 $
26 6 1396 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 25,400 1,996,707,462 Rls. 60,198 $
27 4 1396 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 25,500 1,966,857,075 Rls. 60,435 $
28 2 1396 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 24,500 1,884,151,185 Rls. 58,065 $
29 11 1396 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 21,180 1,859,962,584 Rls. 50,196 $
30 1 1396 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 23,500 1,805,520,510 Rls. 55,695 $
31 3 1396 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 23,000 1,768,904,010 Rls. 54,510 $
32 5 1396 مشهد هند 09102090 زعفران به صورت فله 34 1,734,512,195 Rls. 53,105 $
33 11 1396 مشهد هند 08081000 سيب , تازه 90,857 1,665,264,286 Rls. 45,429 $
34 9 1396 مشهد هند 09102090 زعفران به صورت فله 30 1,649,232,000 Rls. 46,800 $
35 3 1396 مشهد هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,650 1,614,015,387 Rls. 49,737 $
36 8 1396 مشهد هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,737 1,565,306,028 Rls. 45,474 $
37 12 1396 مشهد هند 08132000 آلو خشک کرده 12,000 1,561,350,000 Rls. 42,000 $
38 9 1396 مشهد هند 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 42,330 1,491,624,540 Rls. 42,330 $
39 6 1396 مشهد هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 22,300 1,484,778,600 Rls. 44,600 $
40 5 1396 مشهد هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 17,190 1,308,058,268 Rls. 40,052 $
41 10 1396 مشهد هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,242 1,265,143,407 Rls. 34,863 $
42 7 1396 مشهد هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 15,362 1,208,264,301 Rls. 35,793 $
43 3 1396 مشهد هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,840 1,198,090,920 Rls. 36,920 $
44 8 1396 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 22,200 1,141,776,000 Rls. 32,400 $
45 2 1396 مشهد هند 09102090 زعفران به صورت فله 22 1,113,206,640 Rls. 34,313 $
46 8 1396 مشهد هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,890 1,093,085,565 Rls. 31,185 $
47 1 1396 مشهد هند 09102090 زعفران به صورت فله 20 1,011,441,600 Rls. 31,200 $
48 12 1396 مشهد هند 39011050 ک ک ک گريد بادي: 20,088 885,388,560 Rls. 23,664 $
49 6 1396 مشهد هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 24,500 806,319,500 Rls. 24,500 $
50 12 1396 مشهد هند 08081000 سيب , تازه 43,372 806,177,050 Rls. 21,686 $
51 9 1396 مشهد هند 08081000 سيب , تازه 41,610 707,577,440 Rls. 20,060 $
52 12 1396 مشهد هند 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 270,000 637,857,990 Rls. 17,010 $
53 5 1396 مشهد هند 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 10,410 541,616,327 Rls. 16,457 $
54 8 1396 مشهد هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 21,883 538,412,382 Rls. 15,318 $
55 4 1396 مشهد هند 09102090 زعفران به صورت فله 10 507,663,000 Rls. 15,600 $
56 6 1396 مشهد هند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 300,011,340 Rls. 8,977 $
57 3 1396 مشهد هند 09102090 زعفران به صورت فله 5 253,117,800 Rls. 7,800 $
58 7 1396 مشهد هند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 215,748,305 Rls. 6,417 $
59 7 1396 مشهد هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 116 169,068,709 Rls. 4,933 $
60 12 1396 مشهد هند 09102090 زعفران به صورت فله 2 116,179,440 Rls. 3,120 $
61 5 1396 مشهد هند 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 92 108,166,608 Rls. 3,312 $
62 10 1396 مشهد هند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 103,408,608 Rls. 2,868 $
63 10 1396 مشهد هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 39 62,150,880 Rls. 1,738 $
64 3 1396 مشهد هند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 60,384,773 Rls. 1,861 $
65 9 1396 مشهد هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 44 18,790,992 Rls. 528 $
66 3 1396 مشهد هند 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 190 6,167,020 Rls. 190 $
67 3 1396 مشهد هند 08091000 زردآلو ,تازه 80 1,557,984 Rls. 48 $
68 9 1396 مشهد هند 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 4 533,835 Rls. 15 $
مجموع کل
173,140,486,317 ريال
مجموع کل
5,036,905 دلار
[1]