آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 مشهد ويتنام 09102090 زعفران به صورت فله 805 46,166,600,688 Rls. 1,230,736 $
2 12 1396 مشهد ويتنام 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 646 35,804,804,680 Rls. 954,232 $
3 11 1396 مشهد ويتنام 09102090 زعفران به صورت فله 436 24,917,567,844 Rls. 680,004 $
4 10 1396 مشهد ويتنام 09102090 زعفران به صورت فله 364 20,468,237,712 Rls. 568,152 $
5 10 1396 مشهد ويتنام 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 312 17,586,932,454 Rls. 486,408 $
6 11 1396 مشهد ويتنام 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 190 10,515,058,350 Rls. 286,350 $
7 9 1396 مشهد ويتنام 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 164 9,010,857,864 Rls. 255,676 $
8 9 1396 مشهد ويتنام 09102090 زعفران به صورت فله 130 7,125,882,816 Rls. 202,176 $
9 8 1396 مشهد ويتنام 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 55 3,001,559,849 Rls. 85,745 $
10 8 1396 مشهد ويتنام 09102090 زعفران به صورت فله 25 1,335,380,920 Rls. 38,536 $
11 3 1396 مشهد ويتنام 09102090 زعفران به صورت فله 25 1,265,862,000 Rls. 39,000 $
12 10 1396 مشهد ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 979 960,594,282 Rls. 26,286 $
13 6 1396 مشهد ويتنام 09102090 زعفران به صورت فله 8 415,471,680 Rls. 12,480 $
14 8 1396 مشهد ويتنام 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 205,059,162 Rls. 5,961 $
15 12 1396 مشهد ويتنام 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 163,428,720 Rls. 4,368 $
16 11 1396 مشهد ويتنام 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 83,122,334 Rls. 2,274 $
17 10 1396 مشهد ويتنام 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 64 64,163,967 Rls. 1,755 $
18 10 1396 مشهد ويتنام 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 308 63,199,583 Rls. 1,734 $
19 10 1396 مشهد ويتنام 08094000 آلو و گوجه , تازه 136 52,731,338 Rls. 1,443 $
20 2 1396 مشهد ويتنام 09102090 زعفران به صورت فله 1 50,604,840 Rls. 1,560 $
21 10 1396 مشهد ويتنام 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 106 49,691,508 Rls. 1,359 $
22 10 1396 مشهد ويتنام 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 21 36,627,567 Rls. 1,004 $
23 10 1396 مشهد ويتنام 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 14 20,864,482 Rls. 575 $
24 10 1396 مشهد ويتنام 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 12 12,437,328 Rls. 348 $
25 10 1396 مشهد ويتنام 08132000 آلو خشک کرده 23 9,673,795 Rls. 271 $
26 10 1396 مشهد ويتنام 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 17 8,939,285 Rls. 250 $
27 10 1396 مشهد ويتنام 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 19 7,698,770 Rls. 215 $
28 10 1396 مشهد ويتنام 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 18 6,050,234 Rls. 169 $
29 8 1396 مشهد ويتنام 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 5 4,749,203 Rls. 138 $
30 10 1396 مشهد ويتنام 08109020 زرشك تازه 6 3,466,217 Rls. 97 $
مجموع کل
179,417,319,472 ريال
مجموع کل
4,889,302 دلار
[1]