آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 280,000 14,532,000,000 Rls. 448,000 $
2 11 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 340,000 13,737,218,000 Rls. 374,000 $
3 3 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 200,000 10,384,384,000 Rls. 320,000 $
4 10 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 260,000 10,309,464,000 Rls. 286,000 $
5 6 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 200,000 8,596,744,000 Rls. 260,000 $
6 9 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 220,000 8,533,690,000 Rls. 242,000 $
7 4 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 100,000 5,013,070,000 Rls. 154,000 $
8 12 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 100,000 4,105,442,000 Rls. 110,000 $
9 8 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 100,000 3,842,300,000 Rls. 110,000 $
10 5 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 80,000 3,400,124,000 Rls. 104,000 $
11 7 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 80,000 3,281,992,000 Rls. 96,000 $
12 1 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 2,075,072,000 Rls. 64,000 $
13 7 1396 ملاير فدراسيون روسيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 877,682,000 Rls. 26,000 $
مجموع کل
88,689,182,000 ريال
مجموع کل
2,594,000 دلار
[1]