آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 ملاير قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 360,900 15,384,460,910 Rls. 469,170 $
2 4 1396 ملاير قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 254,600 12,079,864,800 Rls. 371,360 $
3 11 1396 ملاير قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 288,000 11,637,186,000 Rls. 316,800 $
4 8 1396 ملاير قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 304,900 11,420,001,780 Rls. 331,155 $
5 2 1396 ملاير قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 184,000 9,550,483,200 Rls. 294,400 $
6 12 1396 ملاير قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 204,000 8,366,366,800 Rls. 224,400 $
7 3 1396 ملاير قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 142,000 7,372,768,000 Rls. 227,200 $
8 1 1396 ملاير قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 140,000 7,264,000,000 Rls. 224,000 $
9 10 1396 ملاير قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 122,800 4,886,283,820 Rls. 135,080 $
10 7 1396 ملاير قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 80,300 3,286,233,380 Rls. 96,390 $
11 9 1396 ملاير قزاقستان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 80,000 3,110,162,000 Rls. 88,000 $
12 5 1396 ملاير قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,948,310,000 Rls. 90,000 $
13 8 1396 ملاير قزاقستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,268,574,000 Rls. 66,000 $
14 7 1396 ملاير قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,300 1,541,850,975 Rls. 45,675 $
15 10 1396 ملاير قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,950 1,141,459,200 Rls. 31,920 $
16 8 1396 ملاير قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,096,736,000 Rls. 32,000 $
مجموع کل
103,354,740,865 ريال
مجموع کل
3,043,550 دلار
[1]