آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 ملاير كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,000,000 36,490,125,000 Rls. 1,125,000 $
2 4 1396 ملاير كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 32,500,000 26,442,187,500 Rls. 812,500 $
3 1 1396 ملاير كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 30,000,000 24,324,750,000 Rls. 750,000 $
4 3 1396 ملاير كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 15,000,000 12,167,250,000 Rls. 375,000 $
5 5 1396 ملاير كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 10,800,000 8,849,430,000 Rls. 270,000 $
6 6 1396 ملاير كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 4,130,000,000 Rls. 125,000 $
مجموع کل
112,403,742,500 ريال
مجموع کل
3,457,500 دلار
[1]