آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 410,896 53,318,881,336 Rls. 1,643,584 $
2 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 127,753 24,832,696,499 Rls. 765,541 $
3 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 173,100 23,216,172,000 Rls. 692,400 $
4 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 175,234 22,745,888,016 Rls. 700,936 $
5 1 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 99,890 20,117,877,208 Rls. 620,386 $
6 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 89,100 11,864,912,400 Rls. 356,400 $
7 1 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 64,263 8,335,682,256 Rls. 257,052 $
8 3 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 62,467 8,106,717,392 Rls. 249,868 $
9 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,609 4,715,784,279 Rls. 143,289 $
10 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 475 2,390,060,970 Rls. 73,326 $
11 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 10,320 2,012,090,400 Rls. 61,920 $
12 2 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 16,799 1,362,256,689 Rls. 41,997 $
13 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 22,850 547,156,960 Rls. 14,624 $
14 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 22,100 498,190,355 Rls. 13,481 $
15 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 8,000 253,728,000 Rls. 7,200 $
16 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 4,550 80,171,000 Rls. 2,275 $
17 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 675 45,900,100 Rls. 1,302 $
مجموع کل
184,444,165,860 ريال
مجموع کل
5,645,581 دلار
[1]