آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 134,798 16,707,642,160 Rls. 447,920 $
2 10 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 139,185 16,569,344,610 Rls. 459,450 $
3 11 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 113,022 14,247,476,100 Rls. 386,100 $
4 3 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 202,875 12,717,537,830 Rls. 391,931 $
5 9 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 99,300 12,261,960,300 Rls. 347,100 $
6 9 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 88,880 11,683,892,575 Rls. 331,375 $
7 10 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 160,320 11,563,082,400 Rls. 321,150 $
8 5 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 183,865 11,159,655,036 Rls. 340,494 $
9 12 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 105,821 11,118,481,502 Rls. 299,057 $
10 9 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 132,746 10,911,046,421 Rls. 308,492 $
11 2 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 156,900 9,534,299,355 Rls. 293,896 $
12 11 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 186,454 9,284,405,086 Rls. 252,010 $
13 12 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 66,510 8,618,400,000 Rls. 230,400 $
14 6 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 139,164 8,234,963,756 Rls. 247,668 $
15 12 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70132210 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غيرازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت دستي باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 112,343 7,707,575,900 Rls. 207,112 $
16 4 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 133,564 7,691,932,418 Rls. 236,290 $
17 2 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 84,990 6,900,435,900 Rls. 212,700 $
18 5 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 44,193 6,580,811,000 Rls. 200,500 $
19 1 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 106,677 6,545,431,542 Rls. 201,821 $
20 12 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 113,227 6,487,621,125 Rls. 173,793 $
21 2 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 102,330 6,413,103,881 Rls. 197,721 $
22 6 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 45,787 5,952,000,470 Rls. 178,680 $
23 11 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 52,436 5,711,159,778 Rls. 154,950 $
24 7 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 91,364 5,590,356,689 Rls. 165,302 $
25 10 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 49,406 5,199,979,800 Rls. 144,850 $
26 12 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 67,680 4,993,932,450 Rls. 133,950 $
27 10 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 71,062 4,181,068,800 Rls. 115,200 $
28 3 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 90,550 4,113,603,354 Rls. 126,770 $
29 9 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 72,000 4,084,892,712 Rls. 115,512 $
30 11 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 57,696 3,980,644,020 Rls. 108,180 $
31 12 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 26,640 3,855,468,000 Rls. 103,200 $
32 10 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 69,725 3,524,854,060 Rls. 97,615 $
33 9 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 69,125 3,422,099,835 Rls. 96,775 $
34 11 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 25,950 3,370,065,600 Rls. 91,200 $
35 8 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 68,475 3,343,394,040 Rls. 95,865 $
36 5 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 66,260 3,293,470,800 Rls. 100,440 $
37 7 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 61,920 3,220,354,560 Rls. 95,040 $
38 3 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 56,780 3,121,584,400 Rls. 96,200 $
39 11 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 23,373 3,115,371,840 Rls. 84,300 $
40 1 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 40,320 3,113,568,000 Rls. 96,000 $
41 1 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 40,320 2,990,333,600 Rls. 92,200 $
42 2 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 22,240 2,910,675,300 Rls. 89,700 $
43 11 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 22,500 2,486,512,742 Rls. 68,023 $
44 11 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 48,180 2,479,704,136 Rls. 67,452 $
45 10 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 5,755 2,472,366,304 Rls. 68,130 $
46 12 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 45,675 2,377,247,005 Rls. 63,945 $
47 2 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 49,810 2,261,897,414 Rls. 69,733 $
48 3 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 26,610 1,849,812,000 Rls. 57,000 $
49 6 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 20,640 1,579,728,000 Rls. 48,000 $
50 10 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 23,700 1,523,005,440 Rls. 42,240 $
51 8 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 22,568 1,461,336,196 Rls. 41,468 $
52 12 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 24,000 1,436,736,000 Rls. 38,400 $
53 3 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 15,840 1,427,536,000 Rls. 44,000 $
54 11 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 24,000 1,410,086,400 Rls. 38,400 $
55 9 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 27,360 1,386,858,750 Rls. 39,270 $
56 5 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 23,868 1,358,487,094 Rls. 41,278 $
57 3 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 22,116 1,339,788,341 Rls. 41,278 $
58 7 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 22,900 1,088,180,520 Rls. 32,060 $
59 8 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 23,040 1,082,572,800 Rls. 30,720 $
60 6 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 23,000 1,076,124,000 Rls. 32,200 $
61 5 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 23,170 1,059,392,642 Rls. 32,438 $
62 4 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 22,960 1,046,126,480 Rls. 32,144 $
63 9 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70132220 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 20,800 951,777,000 Rls. 27,000 $
64 5 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 46,180 934,787,392 Rls. 28,582 $
65 4 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 18,720 812,323,200 Rls. 24,960 $
66 3 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111291 پروفيل روكش شده 6,887 750,627,915 Rls. 23,134 $
67 12 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 1,890 626,623,200 Rls. 16,800 $
68 5 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 7,920 590,094,000 Rls. 18,000 $
69 4 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 4,635 548,366,553 Rls. 16,840 $
70 12 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 900 537,105,600 Rls. 14,400 $
71 5 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 6,440 530,082,640 Rls. 16,208 $
72 5 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111291 پروفيل روكش شده 5,310 500,250,864 Rls. 15,288 $
73 10 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70132220 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 15,131 432,035,532 Rls. 11,988 $
74 9 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 5,900 358,584,620 Rls. 10,176 $
75 11 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 2,587 356,098,380 Rls. 9,636 $
76 7 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111291 پروفيل روكش شده 4,150 355,582,375 Rls. 10,375 $
77 11 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 2,045 288,225,600 Rls. 7,800 $
78 4 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 4,032 281,188,800 Rls. 8,640 $
79 2 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 1,800 278,941,000 Rls. 8,600 $
80 7 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 2,760 205,638,000 Rls. 6,000 $
81 2 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 1,725 202,490,933 Rls. 6,242 $
82 6 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 2,206 198,893,084 Rls. 5,975 $
83 10 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 1,410 182,376,000 Rls. 5,100 $
84 4 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111291 پروفيل روكش شده 1,982 180,350,690 Rls. 5,551 $
85 3 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 2,979 168,981,846 Rls. 5,208 $
86 10 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 1,380 99,694,840 Rls. 2,765 $
87 10 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 480 87,093,600 Rls. 2,400 $
88 7 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 800 82,255,200 Rls. 2,400 $
89 6 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111291 پروفيل روكش شده 897 63,758,923 Rls. 1,915 $
90 8 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 450 46,305,360 Rls. 1,314 $
91 7 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 450 45,034,722 Rls. 1,314 $
مجموع کل
338,927,043,138 ريال
مجموع کل
9,711,699 دلار
[1]