آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 191,220 20,658,409,926 Rls. 631,026 $
2 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 173,860 18,618,342,336 Rls. 573,738 $
3 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 131,720 16,190,215,008 Rls. 434,676 $
4 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 120,790 13,885,884,804 Rls. 398,607 $
5 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 107,060 12,630,854,067 Rls. 349,395 $
6 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 106,000 12,374,459,028 Rls. 349,740 $
7 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 111,960 12,016,069,065 Rls. 369,468 $
8 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 103,810 11,621,510,175 Rls. 342,573 $
9 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 104,270 11,162,678,439 Rls. 344,006 $
10 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 86,780 9,533,694,423 Rls. 286,374 $
11 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 67,590 8,063,607,135 Rls. 219,111 $
12 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 68,220 7,301,135,028 Rls. 225,126 $
13 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 80,720 2,407,021,374 Rls. 67,806 $
14 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 2,900 1,627,552,500 Rls. 43,500 $
15 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 43,200 1,268,809,920 Rls. 36,288 $
16 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 32,130 1,003,316,075 Rls. 26,989 $
17 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 33,280 949,183,835 Rls. 27,955 $
18 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 25,650 792,573,852 Rls. 21,546 $
19 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 28,500 777,044,520 Rls. 23,940 $
20 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 6,180 601,511,760 Rls. 18,540 $
21 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 21,310 584,596,100 Rls. 17,900 $
22 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 17,510 572,664,550 Rls. 17,510 $
23 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,460 543,265,800 Rls. 14,520 $
24 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 14,940 407,749,500 Rls. 12,550 $
25 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 12,160 341,351,880 Rls. 10,214 $
26 10 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,130 230,397,840 Rls. 6,390 $
27 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,620 165,798,900 Rls. 4,860 $
28 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 200 123,469,500 Rls. 3,300 $
29 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,080 119,734,200 Rls. 3,240 $
30 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 870 85,072,950 Rls. 2,610 $
31 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 560 56,145,600 Rls. 1,680 $
32 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 450 43,806,150 Rls. 1,350 $
33 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 220 21,422,280 Rls. 660 $
34 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 180 17,635,860 Rls. 540 $
مجموع کل
166,796,984,380 ريال
مجموع کل
4,887,728 دلار
[1]