آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويزه اقتصادي سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 2,294,460 34,232,505,416 Rls. 917,784 $
2 2 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,480,210 30,490,920,259 Rls. 939,656 $
3 5 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,781,137 15,705,941,386 Rls. 480,907 $
4 11 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,000,000 14,300,505,000 Rls. 387,000 $
5 1 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 1,603,773 14,041,930,728 Rls. 433,019 $
6 6 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,552,765 13,905,988,817 Rls. 419,247 $
7 11 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 900,642 13,313,297,435 Rls. 360,257 $
8 4 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,100,000 9,651,015,000 Rls. 297,000 $
9 1 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,000,000 8,755,560,000 Rls. 270,000 $
10 7 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 593,075 8,352,037,995 Rls. 249,092 $
11 7 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 825,000 7,567,587,000 Rls. 222,750 $
12 12 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 482,693 7,223,983,438 Rls. 193,077 $
13 3 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 766,704 6,716,235,035 Rls. 207,011 $
14 10 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 410,566 5,892,458,309 Rls. 164,227 $
15 10 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 550,000 5,354,316,000 Rls. 148,500 $
16 2 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,432 2,038,089,241 Rls. 62,809 $
مجموع کل
197,542,371,059 ريال
مجموع کل
5,752,336 دلار
[1]