آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,000 37,979,375,000 Rls. 1,075,000 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 109,500 36,775,516,500 Rls. 1,133,325 $
3 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 74,000 35,995,536,000 Rls. 999,000 $
4 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 64,000 30,900,388,500 Rls. 886,500 $
5 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 97,000 28,114,602,500 Rls. 813,500 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 56,350 18,917,293,405 Rls. 583,223 $
7 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,050 11,567,930,625 Rls. 311,175 $
8 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,150 10,324,901,250 Rls. 317,250 $
9 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,661,900,000 Rls. 212,500 $
10 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 7,410,496,500 Rls. 227,700 $
11 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,750 7,394,175,000 Rls. 221,250 $
12 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 7,386,132,600 Rls. 227,700 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 7,297,875,000 Rls. 225,000 $
14 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 7,149,060,000 Rls. 202,500 $
15 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,750 6,686,625,000 Rls. 206,250 $
مجموع کل
261,561,807,880 ريال
مجموع کل
7,641,873 دلار
[1]