آمار کل " صادرات به" کشور (اسلواكي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 198,000 52,127,537,000 Rls. 1,397,000 $
2 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 135,000 37,568,984,000 Rls. 1,063,000 $
3 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 115,000 30,999,396,000 Rls. 843,000 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 66,000 18,678,968,000 Rls. 517,000 $
5 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 67,000 18,512,228,000 Rls. 534,000 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 66,000 15,952,863,300 Rls. 491,700 $
7 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 12,356,960,000 Rls. 374,000 $
8 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 11,769,675,000 Rls. 345,000 $
9 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,500 11,022,783,750 Rls. 303,750 $
10 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,500 10,703,542,500 Rls. 303,750 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,500 9,489,870,000 Rls. 292,500 $
12 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,000 8,427,469,500 Rls. 229,500 $
13 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,000 6,400,290,000 Rls. 195,000 $
14 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,264,912,500 Rls. 192,500 $
15 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,240,850,000 Rls. 192,500 $
16 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 2,231,896,000 Rls. 68,000 $
مجموع کل
258,748,225,550 ريال
مجموع کل
7,342,200 دلار
[1]