آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 62,500 30,643,443,750 Rls. 881,250 $
2 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,000 24,167,160,000 Rls. 648,000 $
3 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,000 22,859,820,000 Rls. 648,000 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 47,000 22,781,628,000 Rls. 634,500 $
5 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,000 21,943,200,000 Rls. 660,000 $
6 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 32,000 15,675,120,000 Rls. 480,000 $
7 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 13,317,408,000 Rls. 360,000 $
8 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 12,949,776,000 Rls. 360,000 $
9 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,843,496,000 Rls. 324,000 $
10 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,684,880,000 Rls. 360,000 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,679,840,000 Rls. 360,000 $
12 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,677,680,000 Rls. 360,000 $
13 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,139,810,000 Rls. 330,000 $
14 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 10,230,636,000 Rls. 312,000 $
15 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,611,840,000 Rls. 216,000 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,813,240,000 Rls. 210,000 $
17 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 5,069,220,000 Rls. 156,000 $
مجموع کل
252,088,197,750 ريال
مجموع کل
7,299,750 دلار
[1]