آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,850 18,438,700,700 Rls. 532,725 $
2 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 33,000 9,918,293,000 Rls. 280,500 $
3 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,000 7,294,232,500 Rls. 195,500 $
4 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,922,944,000 Rls. 204,000 $
5 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,742,472,000 Rls. 187,000 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,904,808,000 Rls. 182,000 $
7 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,800 4,120,918,765 Rls. 126,812 $
8 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,328 2,673,923,400 Rls. 71,928 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,350 2,577,930,575 Rls. 79,475 $
10 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,810 1,925,398,800 Rls. 55,650 $
11 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,432,053,000 Rls. 40,500 $
12 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 973,512,000 Rls. 27,000 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 973,320,000 Rls. 30,000 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 973,110,000 Rls. 30,000 $
15 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,280 625,824,000 Rls. 19,200 $
مجموع کل
71,497,440,740 ريال
مجموع کل
2,062,290 دلار
[1]