آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 67,500 19,967,904,000 Rls. 615,375 $
2 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 35,000 17,102,696,250 Rls. 491,250 $
3 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 15,606,425,000 Rls. 425,000 $
4 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,000 13,612,792,500 Rls. 382,500 $
5 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,500 11,255,152,500 Rls. 303,750 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,500 10,952,212,500 Rls. 337,500 $
7 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 6,747,496,875 Rls. 196,875 $
8 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 6,224,231,250 Rls. 191,250 $
9 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,250 5,605,380,000 Rls. 156,750 $
10 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,600 1,737,936,000 Rls. 48,600 $
مجموع کل
108,812,226,875 ريال
مجموع کل
3,148,850 دلار
[1]