آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 76,500 24,698,471,000 Rls. 663,000 $
2 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,570 24,229,466,010 Rls. 655,695 $
3 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 73,102 23,583,179,408 Rls. 655,918 $
4 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,640 21,187,081,800 Rls. 572,760 $
5 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 41,300 20,806,193,250 Rls. 557,550 $
6 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 58,500 18,388,497,000 Rls. 521,500 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,990 14,106,816,750 Rls. 434,850 $
8 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 27,050 13,510,434,750 Rls. 390,750 $
9 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 11,191,110,000 Rls. 345,000 $
10 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,000 8,187,600,000 Rls. 240,000 $
11 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,000 6,868,050,000 Rls. 210,000 $
12 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 18,200 5,819,418,535 Rls. 166,495 $
13 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,660 5,195,151,000 Rls. 159,900 $
14 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,000 3,805,704,000 Rls. 108,000 $
15 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,200 3,017,887,200 Rls. 83,700 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,400 2,328,412,153 Rls. 71,780 $
17 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,800 2,250,225,400 Rls. 65,960 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 40,032 1,688,113,119 Rls. 52,041 $
19 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,900 1,158,879,930 Rls. 31,070 $
20 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,290 1,118,886,535 Rls. 30,277 $
21 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,400 1,071,520,200 Rls. 32,980 $
22 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,000 233,541,600 Rls. 7,200 $
23 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,500 203,062,500 Rls. 6,250 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 2,873 149,071,260 Rls. 4,596 $
مجموع کل
214,796,773,400 ريال
مجموع کل
6,067,272 دلار
[1]