آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 22,401,672,000 Rls. 600,000 $
2 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 21,335,745,600 Rls. 616,800 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,000 11,329,444,800 Rls. 349,200 $
4 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,564,836,000 Rls. 232,800 $
5 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,127,820,000 Rls. 210,000 $
6 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,938,400,000 Rls. 210,000 $
7 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,922,752,000 Rls. 192,000 $
8 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,892,620,000 Rls. 210,000 $
9 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 6,169,140,000 Rls. 180,000 $
10 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,896,620,000 Rls. 180,000 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,200 5,450,592,000 Rls. 168,000 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,200 5,449,752,000 Rls. 168,000 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,775,899,600 Rls. 116,400 $
14 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,494,260,000 Rls. 67,500 $
مجموع کل
119,749,554,000 ريال
مجموع کل
3,500,700 دلار
[1]