آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 1,103,469 7,846,444,972 Rls. 241,376 $
2 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 938,610 6,704,941,156 Rls. 204,628 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 914,725 6,576,810,720 Rls. 202,680 $
4 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 828,972 6,194,366,984 Rls. 177,184 $
5 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 727,028 5,663,759,548 Rls. 153,756 $
6 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 694,212 5,634,578,112 Rls. 156,496 $
7 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 794,388 5,627,572,984 Rls. 159,340 $
8 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 727,499 5,534,706,096 Rls. 163,424 $
9 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 788,773 5,316,278,448 Rls. 163,960 $
10 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 702,570 5,005,445,280 Rls. 151,436 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 662,030 4,564,590,448 Rls. 140,712 $
12 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 512,786 4,271,473,220 Rls. 113,596 $
13 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 427,582 3,507,899,980 Rls. 94,292 $
مجموع کل
72,448,867,948 ريال
مجموع کل
2,122,880 دلار
[1]