آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي زرنديه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 68,584 5,074,234,448 Rls. 136,040 $
2 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 39,018 4,679,118,360 Rls. 127,431 $
3 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 49,333 3,061,749,744 Rls. 82,123 $
4 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 33,534 2,804,385,463 Rls. 75,289 $
5 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 5,750 2,581,425,000 Rls. 79,624 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 48,336 2,476,780,894 Rls. 76,338 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 31,406 2,385,801,244 Rls. 73,545 $
8 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,200 2,196,988,560 Rls. 59,040 $
9 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 31,705 2,177,490,535 Rls. 60,661 $
10 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,156 1,982,620,519 Rls. 56,256 $
11 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 21,155 1,962,785,967 Rls. 52,783 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 28,266 1,922,911,987 Rls. 59,269 $
13 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 28,096 1,834,382,307 Rls. 55,461 $
14 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 26,522 1,695,926,589 Rls. 48,116 $
15 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 23,226 1,600,944,382 Rls. 42,983 $
16 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 27,507 1,592,712,415 Rls. 45,193 $
17 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 23,613 1,480,100,287 Rls. 44,623 $
18 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 16,463 1,399,150,528 Rls. 37,864 $
19 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 22,363 1,379,263,312 Rls. 42,534 $
20 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,682 1,310,883,000 Rls. 37,600 $
21 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 27,514 1,295,756,258 Rls. 36,758 $
22 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 28,954 1,282,463,976 Rls. 36,392 $
23 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,340 1,273,754,736 Rls. 34,064 $
24 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 35,319 1,226,218,383 Rls. 35,484 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 19,772 1,190,904,076 Rls. 36,703 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,671 1,147,743,151 Rls. 35,379 $
27 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,685 1,122,737,481 Rls. 33,849 $
28 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,390 1,093,839,672 Rls. 29,820 $
29 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 9,615 1,071,022,069 Rls. 32,741 $
30 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 13,352 1,064,628,061 Rls. 30,289 $
31 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 11,895 1,031,612,190 Rls. 31,815 $
32 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 16,469 1,018,794,804 Rls. 31,010 $
33 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,511 986,747,656 Rls. 27,997 $
34 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 14,670 956,711,980 Rls. 25,825 $
35 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 5,268 945,005,982 Rls. 25,322 $
36 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 12,829 938,779,911 Rls. 26,049 $
37 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 9,014 925,907,221 Rls. 26,272 $
38 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 16,360 896,897,436 Rls. 26,724 $
39 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 5,695 895,826,784 Rls. 24,881 $
40 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 15,033 854,995,542 Rls. 22,940 $
41 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,443 848,326,602 Rls. 25,135 $
42 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,485 830,615,360 Rls. 25,620 $
43 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 16,940 803,822,481 Rls. 22,869 $
44 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 20,026 803,004,343 Rls. 21,857 $
45 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,004 798,201,866 Rls. 24,607 $
46 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 13,360 797,438,919 Rls. 21,739 $
47 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,200 762,773,040 Rls. 22,320 $
48 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 9,816 755,851,940 Rls. 22,156 $
49 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,265 738,740,811 Rls. 19,859 $
50 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 11,376 738,350,016 Rls. 22,750 $
51 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 10,195 723,323,923 Rls. 20,114 $
52 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,736 684,939,850 Rls. 20,650 $
53 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 14,000 681,494,456 Rls. 18,901 $
54 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 11,378 671,713,510 Rls. 20,410 $
55 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,180 668,140,998 Rls. 20,597 $
56 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,180 653,388,540 Rls. 18,540 $
57 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 9,276 638,278,280 Rls. 18,552 $
58 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,000 616,665,000 Rls. 17,500 $
59 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 4,463 597,991,107 Rls. 16,027 $
60 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 8,626 594,265,163 Rls. 17,554 $
61 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 8,859 590,863,084 Rls. 15,946 $
62 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,338 581,399,736 Rls. 16,217 $
63 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 6,800 581,120,880 Rls. 17,520 $
64 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 9,038 567,575,910 Rls. 17,446 $
65 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,107 565,228,405 Rls. 15,107 $
66 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,160 563,679,718 Rls. 17,386 $
67 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,484 555,879,396 Rls. 14,929 $
68 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 7,350 550,835,295 Rls. 14,805 $
69 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,008 547,755,658 Rls. 16,742 $
70 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,193 543,055,969 Rls. 15,461 $
71 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,700 530,972,550 Rls. 16,290 $
72 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 6,418 525,283,543 Rls. 14,323 $
73 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 7,780 522,866,399 Rls. 15,961 $
74 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,851 520,369,316 Rls. 16,036 $
75 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,080 504,653,520 Rls. 13,488 $
76 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 6,760 497,623,880 Rls. 13,520 $
77 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 8,154 490,416,150 Rls. 15,057 $
78 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 7,709 486,415,588 Rls. 14,986 $
79 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 8,188 479,109,260 Rls. 14,770 $
80 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,239 471,723,785 Rls. 12,783 $
81 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 11,600 469,897,440 Rls. 13,920 $
82 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 467,856,000 Rls. 14,400 $
83 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 10,942 458,679,942 Rls. 13,130 $
84 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,689 452,615,871 Rls. 13,043 $
85 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 7,916 450,776,989 Rls. 13,898 $
86 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 11,950 449,998,280 Rls. 13,870 $
87 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 7,722 449,706,810 Rls. 13,818 $
88 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 8,542 445,260,156 Rls. 12,404 $
89 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 6,100 437,332,200 Rls. 12,200 $
90 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,387 436,098,970 Rls. 11,854 $
91 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 6,225 426,766,172 Rls. 11,444 $
92 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,364 419,070,867 Rls. 11,409 $
93 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,170 415,420,659 Rls. 12,808 $
94 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 5,454 413,352,078 Rls. 12,462 $
95 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 10,027 404,869,139 Rls. 12,480 $
96 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 5,117 398,527,580 Rls. 12,285 $
97 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,314 397,591,005 Rls. 11,599 $
98 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,155 393,923,316 Rls. 10,594 $
99 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,320 382,868,067 Rls. 11,802 $
100 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 14,300 382,050,036 Rls. 11,777 $
مجموع کل
100,456,818,734 ريال
مجموع کل
2,880,814 دلار