آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 2,317,664 44,069,612,600 Rls. 1,359,133 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,941,396 36,538,676,945 Rls. 1,126,007 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,440,508 27,104,184,739 Rls. 835,502 $
4 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 916,737 20,059,831,577 Rls. 556,221 $
5 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 865,013 16,305,975,783 Rls. 501,708 $
6 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 371,027 8,911,891,360 Rls. 241,168 $
7 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 25,750 7,898,640,000 Rls. 240,000 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 517,175 7,549,990,608 Rls. 232,728 $
9 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 35,580 5,771,749,770 Rls. 160,110 $
10 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 33,448 4,552,091,583 Rls. 129,813 $
11 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 204,710 4,271,509,890 Rls. 130,392 $
12 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 22,409 3,709,932,266 Rls. 100,838 $
13 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 22,049 3,375,681,270 Rls. 102,570 $
14 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 22,020 3,344,375,880 Rls. 98,640 $
15 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 7,542 3,221,899,200 Rls. 93,600 $
16 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 21,780 3,214,094,580 Rls. 98,010 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,972 3,050,227,517 Rls. 94,021 $
18 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071990 --- ساير 22,900 2,908,563,350 Rls. 80,150 $
19 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 49,681 2,873,643,552 Rls. 84,456 $
20 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 15,400 2,859,624,000 Rls. 81,000 $
21 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071990 --- ساير 21,450 2,646,468,825 Rls. 75,075 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 18,068 2,638,078,596 Rls. 81,306 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 15,400 2,627,964,000 Rls. 81,000 $
24 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071990 --- ساير 20,000 2,610,930,000 Rls. 70,000 $
25 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 45,220 2,565,359,475 Rls. 68,565 $
26 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 16,140 2,417,925,330 Rls. 72,630 $
27 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 13,620 2,293,165,350 Rls. 61,290 $
28 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071990 --- ساير 19,088 2,183,646,600 Rls. 61,965 $
29 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 37,498 2,122,188,060 Rls. 63,746 $
30 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 33,120 2,069,425,368 Rls. 56,304 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 13,672 1,995,937,236 Rls. 61,524 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 32,458 1,789,717,891 Rls. 55,179 $
33 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,145 1,656,556,128 Rls. 50,822 $
34 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 73,870 1,512,564,576 Rls. 42,844 $
35 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 102,666 1,498,625,869 Rls. 46,200 $
36 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 8,604 1,255,934,484 Rls. 38,718 $
37 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 51,760 1,245,246,030 Rls. 33,282 $
38 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 12,730 1,084,387,240 Rls. 33,425 $
39 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 16,560 1,046,550,600 Rls. 28,152 $
40 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 3,326 960,640,885 Rls. 29,609 $
41 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 52,505 940,430,706 Rls. 28,353 $
42 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 16,560 913,363,488 Rls. 28,152 $
43 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,577 879,846,288 Rls. 24,922 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,618 758,157,881 Rls. 23,368 $
45 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,526 736,498,368 Rls. 19,930 $
46 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,251 735,267,926 Rls. 22,485 $
47 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,200 726,611,200 Rls. 22,401 $
48 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 8,685 715,215,291 Rls. 21,880 $
49 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 318 692,470,181 Rls. 18,738 $
50 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 3,940 625,939,920 Rls. 17,730 $
51 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 2,882 625,432,500 Rls. 19,250 $
52 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,844 574,010,423 Rls. 17,696 $
53 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 1,617 554,843,109 Rls. 15,014 $
54 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,147 537,623,708 Rls. 16,034 $
55 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 606 507,985,278 Rls. 13,746 $
56 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,612 492,009,359 Rls. 13,646 $
57 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 947 485,914,814 Rls. 13,477 $
58 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 693 474,741,780 Rls. 13,167 $
59 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 579 456,361,513 Rls. 12,657 $
60 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 572 425,297,882 Rls. 13,011 $
61 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 2,919 410,779,973 Rls. 12,661 $
62 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 1,316 396,265,042 Rls. 12,106 $
63 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 622 395,300,929 Rls. 11,789 $
64 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 1,215 375,584,400 Rls. 11,560 $
65 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 859 327,697,378 Rls. 10,100 $
66 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 5,709 276,141,920 Rls. 7,520 $
67 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,758 258,255,821 Rls. 7,315 $
68 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 467 258,077,745 Rls. 7,955 $
69 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 795 244,238,759 Rls. 7,529 $
70 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 2,013 214,251,571 Rls. 6,605 $
71 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 328 208,615,613 Rls. 6,222 $
72 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 12,920 202,156,268 Rls. 6,072 $
73 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 1,104 187,344,634 Rls. 5,774 $
74 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 196 186,035,170 Rls. 5,548 $
75 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 28273910 کلرور روي 8,358 172,705,236 Rls. 5,324 $
76 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 10,385 158,582,066 Rls. 4,881 $
77 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 860 157,191,180 Rls. 4,845 $
78 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 1,732 147,694,464 Rls. 4,531 $
79 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 1,124 141,907,200 Rls. 3,840 $
80 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 1,667 139,538,448 Rls. 4,162 $
81 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 708 135,270,574 Rls. 3,752 $
82 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 754 125,399,808 Rls. 3,552 $
83 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 97 122,962,219 Rls. 3,327 $
84 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 743 121,529,474 Rls. 3,289 $
85 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 109 118,324,863 Rls. 3,623 $
86 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 1,058 112,648,320 Rls. 3,456 $
87 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 149 111,529,861 Rls. 3,093 $
88 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 86 108,155,318 Rls. 3,334 $
89 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 627 106,430,400 Rls. 2,880 $
90 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 290 93,091,123 Rls. 2,519 $
91 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 280 86,363,712 Rls. 2,650 $
92 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 462 77,357,445 Rls. 2,385 $
93 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 706 75,246,336 Rls. 2,304 $
94 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 324 72,112,000 Rls. 2,000 $
95 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 263 71,813,213 Rls. 2,142 $
96 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 1,835 70,696,260 Rls. 2,002 $
97 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 599 62,704,940 Rls. 1,914 $
98 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 148 62,699,904 Rls. 1,776 $
99 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 61 61,155,642 Rls. 1,885 $
100 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 147 55,560,023 Rls. 1,574 $
مجموع کل
269,380,945,880 ريال
مجموع کل
8,033,156 دلار