آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 226,000 64,152,567,500 Rls. 1,977,358 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 188,500 53,515,170,625 Rls. 1,649,375 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 165,200 3,980,661,608 Rls. 122,674 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 78,488 3,905,365,019 Rls. 120,361 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,018 1,931,731,295 Rls. 59,557 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 40,308 1,297,960,000 Rls. 40,000 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 128,000 896,111,584 Rls. 27,616 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,052 865,662,876 Rls. 26,676 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,140 231,228,388 Rls. 7,127 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 21,410 138,955,182 Rls. 4,282 $
مجموع کل
130,915,414,077 ريال
مجموع کل
4,035,026 دلار
[1]