آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 476,800 12,223,912,380 Rls. 376,804 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 329,320 8,520,853,990 Rls. 262,595 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 519,330 6,150,650,738 Rls. 189,557 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 201,000 6,138,708,638 Rls. 189,180 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 390,695 5,077,688,332 Rls. 156,480 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 89,000 4,678,010,820 Rls. 144,180 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 109,424 3,416,906,070 Rls. 105,318 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 202,930 2,201,783,766 Rls. 67,858 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,890 2,105,128,905 Rls. 64,895 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 2,103,278,400 Rls. 64,800 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,102,371,200 Rls. 64,800 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 20,110 1,631,825,950 Rls. 50,275 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 37,333 1,612,721,186 Rls. 49,700 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 18,090 1,467,279,900 Rls. 45,225 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 74,565 1,451,288,421 Rls. 44,739 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,950 1,374,327,840 Rls. 42,360 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 1,366,327,440 Rls. 42,120 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 103,710 991,881,086 Rls. 30,574 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,666 871,204,100 Rls. 26,860 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,500 616,436,000 Rls. 19,000 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 8,657 593,854,976 Rls. 18,304 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 16,200 525,592,800 Rls. 16,200 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 7,655 496,794,190 Rls. 15,310 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,312 322,363,584 Rls. 9,936 $
25 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 5,509 306,072,954 Rls. 9,431 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,980 297,011,484 Rls. 9,156 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,168 288,556,936 Rls. 8,894 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 8,820 286,156,080 Rls. 8,820 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,974 257,976,184 Rls. 7,948 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 2,490 229,486,400 Rls. 7,072 $
31 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 70200030 سايرا شياا زشيشه هاي دا را ي ضريب ا نبساط خطي کمترا ز 000005 /0درجه کلوين درمحدوده حرا رتي صفرتا300درجه 1,634 199,791,801 Rls. 6,159 $
32 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,600 181,686,400 Rls. 5,600 $
33 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,688 157,064,262 Rls. 4,839 $
34 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,472 138,529,050 Rls. 4,269 $
35 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,363 97,202,224 Rls. 2,996 $
36 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,450 84,257,068 Rls. 2,597 $
37 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 920 75,712,626 Rls. 2,334 $
38 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 923 73,306,242 Rls. 2,259 $
39 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,400 68,113,500 Rls. 2,100 $
40 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 934 65,792,366 Rls. 2,027 $
41 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,230 63,525,352 Rls. 1,958 $
42 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,950 59,567,184 Rls. 1,836 $
43 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 4,000 57,588,100 Rls. 1,775 $
44 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 9,000 54,311,256 Rls. 1,674 $
45 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,175 52,924,319 Rls. 1,631 $
46 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 840 47,713,260 Rls. 1,470 $
47 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 08132000 آلو خشک کرده 500 33,092,880 Rls. 1,020 $
48 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 384 24,927,744 Rls. 768 $
49 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 180 14,606,100 Rls. 450 $
50 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 936 14,606,100 Rls. 450 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,300 1,654,899 Rls. 51 $
مجموع کل
71,272,423,483 ريال
مجموع کل
2,196,654 دلار
[1]