آمار کل " صادرات به" کشور (اسلووني) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 714,000 27,101,381,651 Rls. 835,328 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 306,000 10,862,579,984 Rls. 334,716 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 255,000 9,474,971,352 Rls. 292,122 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 255,000 9,348,074,592 Rls. 288,209 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 255,000 9,342,321,219 Rls. 287,952 $
مجموع کل
66,129,328,798 ريال
مجموع کل
2,038,327 دلار
[1]