آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 27132000 قيرنفت 4,768,338 32,486,089,478 Rls. 1,001,347 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 383,203 23,014,766,576 Rls. 709,180 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 267,530 16,054,505,838 Rls. 494,892 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 27132000 قيرنفت 980,100 6,678,891,450 Rls. 205,821 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 499,980 6,163,937,727 Rls. 189,993 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 138,332 6,015,627,795 Rls. 185,421 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 145,485 4,247,096,836 Rls. 130,885 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 313,874 4,075,069,442 Rls. 125,549 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,499,266,000 Rls. 77,000 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 105,670 2,229,377,730 Rls. 68,685 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 126,393 1,844,943,704 Rls. 56,870 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 68,020 1,640,621,440 Rls. 50,560 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 94,100 1,374,434,010 Rls. 42,354 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 116,610 1,180,559,518 Rls. 36,382 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 22,000 1,141,712,000 Rls. 35,200 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 112,190 1,136,127,374 Rls. 35,003 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 279,760 1,088,875,385 Rls. 33,557 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 999,429,200 Rls. 30,800 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 24,000 545,059,200 Rls. 16,800 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 76,920 499,210,800 Rls. 15,384 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 19,200 404,963,520 Rls. 12,480 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 25081000 بنتونيت 134,000 391,355,370 Rls. 12,060 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 25081000 بنتونيت 80,000 233,546,400 Rls. 7,197 $
مجموع کل
115,945,466,793 ريال
مجموع کل
3,573,420 دلار
[1]