آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,499,000 93,833,814,981 Rls. 2,891,964 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,784,500 62,296,430,468 Rls. 1,919,745 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,154,740 29,507,694,300 Rls. 909,300 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 765,000 28,424,914,056 Rls. 876,365 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 765,000 27,850,671,041 Rls. 858,573 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 510,000 18,220,047,670 Rls. 561,525 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 357,000 12,999,940,015 Rls. 400,689 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 829,100 12,726,113,964 Rls. 392,164 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 300,000 12,655,110,000 Rls. 390,000 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 255,000 9,260,388,776 Rls. 285,471 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 102,000 3,597,979,643 Rls. 110,881 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,200 1,545,242,832 Rls. 47,628 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 94,380 955,304,069 Rls. 29,447 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 18,200 885,689,760 Rls. 27,295 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,150 715,500,450 Rls. 22,050 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,500 319,298,160 Rls. 9,840 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,452 308,170,500 Rls. 9,500 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 23,466 91,362,304 Rls. 2,816 $
مجموع کل
316,193,672,989 ريال
مجموع کل
9,745,253 دلار
[1]