آمار کل " صادرات به" کشور (بنگلادش) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 16,756,218 114,115,776,164 Rls. 3,517,588 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 27132000 قيرنفت 3,675,381 25,048,190,117 Rls. 771,828 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 125,000 8,272,557,000 Rls. 255,000 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,061,264,000 Rls. 156,000 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 54,000 4,256,383,140 Rls. 131,204 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 398,220 3,359,051,737 Rls. 103,537 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 28362000 کربنات دي سديم 397,310 3,352,343,666 Rls. 103,300 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 08132000 آلو خشک کرده 50,000 3,309,288,000 Rls. 102,000 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 100,000 1,785,190,000 Rls. 55,000 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 100,000 1,783,925,000 Rls. 55,000 $
11 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 22,750 811,911,100 Rls. 25,025 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 16,360 690,018,992 Rls. 21,268 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 25202000 ک گچ 54,000 29,796,444 Rls. 918 $
مجموع کل
171,875,695,360 ريال
مجموع کل
5,297,668 دلار
[1]