آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,102,485 62,235,084,178 Rls. 1,918,344 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 661,870 39,853,796,190 Rls. 1,228,543 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 555,137 31,347,455,288 Rls. 965,936 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 27132000 قيرنفت 2,786,797 18,983,566,177 Rls. 585,227 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 510,000 18,449,280,600 Rls. 568,650 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,100 16,031,151,500 Rls. 494,095 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 255,000 9,242,758,688 Rls. 284,963 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 16,850,000 6,561,592,200 Rls. 202,200 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 15,000,000 5,839,020,000 Rls. 180,000 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 97,040 5,824,476,656 Rls. 179,524 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 507,781 5,766,694,991 Rls. 177,725 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 306,000 4,965,242,000 Rls. 153,000 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 695,930 3,568,952,560 Rls. 110,007 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 243,100 3,358,992,714 Rls. 103,519 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 27132000 قيرنفت 499,838 3,325,021,700 Rls. 102,466 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 26,950 3,059,431,375 Rls. 94,325 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 79031000 گرد روي 49,020 2,703,271,626 Rls. 83,334 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,000 2,517,111,200 Rls. 77,600 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 80,000 2,153,949,600 Rls. 66,400 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 208,194 1,457,004,850 Rls. 44,906 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 81,000 1,313,671,500 Rls. 40,490 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 48,000 1,090,118,400 Rls. 33,600 $
23 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 999,244,400 Rls. 30,800 $
24 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,835 608,263,689 Rls. 18,751 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 9,010 380,075,137 Rls. 11,713 $
26 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 99,613 323,224,489 Rls. 9,961 $
27 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 7,420 312,887,302 Rls. 9,646 $
28 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 186,830 242,390,591 Rls. 7,472 $
29 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,220 239,358,576 Rls. 7,376 $
30 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 5,360 226,118,568 Rls. 6,968 $
31 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 74,940 97,267,112 Rls. 2,998 $
32 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 25081000 بنتونيت 20,012 58,431,644 Rls. 1,801 $
مجموع کل
253,134,905,501 ريال
مجموع کل
7,802,340 دلار
[1]