آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 147,148 40,584,944,336 Rls. 1,250,764 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 54,336 14,980,299,360 Rls. 461,657 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 142,424 3,160,171,440 Rls. 97,417 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 84,000 2,998,795,800 Rls. 92,400 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 78,750 2,811,323,900 Rls. 86,625 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 191,700 2,674,968,381 Rls. 82,431 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 27101910 روغن موتور 202,295 2,625,303,592 Rls. 80,918 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 5,304 2,582,309,793 Rls. 79,559 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 322,835 1,485,270,796 Rls. 45,770 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 283,290 1,102,613,953 Rls. 33,993 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,400 944,623,680 Rls. 29,120 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 27101910 روغن موتور 72,067 935,086,614 Rls. 28,826 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 18,000 904,992,300 Rls. 27,900 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 194,990 759,195,824 Rls. 23,400 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 28301000 سولفور سديم 63,000 613,286,100 Rls. 18,900 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 25,000 519,104,000 Rls. 16,000 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,160 35,715,339 Rls. 1,101 $
مجموع کل
79,718,005,208 ريال
مجموع کل
2,456,781 دلار
[1]