آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 168,135 55,625,116,820 Rls. 1,714,972 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 295,390 18,558,063,425 Rls. 571,946 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 200,008 11,291,973,374 Rls. 348,013 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 180,379 5,852,216,276 Rls. 180,379 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 48,000 2,102,371,200 Rls. 64,800 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 681,752 1,991,366,998 Rls. 61,357 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 25081000 بنتونيت 619,517 1,809,193,995 Rls. 55,755 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 78,106 1,774,171,300 Rls. 54,674 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 136,770 1,668,548,931 Rls. 51,406 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 32041610 --- گرانول مستربچ 90,000 1,314,152,100 Rls. 40,500 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 108,240 1,053,562,510 Rls. 32,468 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 8,000 1,012,096,800 Rls. 31,200 $
13 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 99,890 1,011,081,282 Rls. 31,166 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 96,640 978,430,101 Rls. 30,151 $
15 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 16,310 730,104,573 Rls. 22,507 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,000 577,503,200 Rls. 17,800 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,140 435,980,160 Rls. 13,440 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 15,000 301,729,200 Rls. 9,300 $
19 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 12,927 293,522,413 Rls. 9,046 $
20 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,000 274,092,650 Rls. 8,450 $
21 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 24,220 264,800,160 Rls. 8,160 $
22 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 13,400 262,909,800 Rls. 8,100 $
23 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 4,200 231,750,120 Rls. 7,140 $
24 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 347 112,685,799 Rls. 3,473 $
25 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 25202000 ک گچ 39,780 22,065,320 Rls. 680 $
26 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 175 6,978,470 Rls. 215 $
27 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 150 5,972,272 Rls. 184 $
28 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 75 2,986,136 Rls. 92 $
مجموع کل
109,565,425,385 ريال
مجموع کل
3,377,374 دلار
[1]