آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري متحده تانزانيا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 5,683,300 38,390,080,330 Rls. 1,183,528 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,102,911 11,720,940,004 Rls. 361,291 $
3 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 1,591,845 10,847,328,400 Rls. 334,286 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 430,981 9,760,784,335 Rls. 300,785 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 334,062 7,527,745,406 Rls. 232,040 $
6 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 241,646 7,054,414,978 Rls. 217,433 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,510,712 4,664,509,200 Rls. 143,745 $
8 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 416,950 4,260,051,623 Rls. 131,339 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 114,048 4,069,086,819 Rls. 125,414 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 95,040 3,392,671,256 Rls. 104,543 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 28362000 کربنات دي سديم 198,870 1,677,084,110 Rls. 51,684 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,400 609,947,200 Rls. 18,800 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 27101940 روغن پايه معدني 39,840 452,399,136 Rls. 13,944 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 54,565 338,780,248 Rls. 10,443 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 270,000 148,917,960 Rls. 4,590 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 112,240 61,894,575 Rls. 1,908 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 70193910 پشم شيشه 1,700 55,142,900 Rls. 1,699 $
مجموع کل
105,031,778,480 ريال
مجموع کل
3,237,472 دلار
[1]