آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانكا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 8,415,630 57,265,833,034 Rls. 1,764,826 $
2 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,865,984 27,238,068,861 Rls. 839,508 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 27132000 قيرنفت 3,789,190 25,572,241,517 Rls. 788,296 $
4 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 134,941 7,879,461,479 Rls. 242,835 $
5 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 88,990 5,197,441,122 Rls. 160,182 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 51,000 4,469,121,000 Rls. 137,700 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 195,000 4,113,713,500 Rls. 126,750 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 249,914 3,649,481,646 Rls. 112,461 $
9 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 03027200 ک ک گربه ماهي(Pangasius spp.;silurus.;clarias spp.;Ictalurus spp.) 24,800 3,299,617,680 Rls. 101,680 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 46,690 2,802,188,280 Rls. 86,370 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 130,000 2,741,011,000 Rls. 84,500 $
12 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 85023910 مجموعه تورب?ن ژنراتور ن?روگاه? 15,140 2,668,908,328 Rls. 82,262 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 47,420 2,317,822,480 Rls. 71,420 $
14 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 66,060 2,143,052,100 Rls. 66,060 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 03079900 ک ک ساير 24,962 1,619,734,256 Rls. 49,924 $
16 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 03079900 ک ک ساير 24,772 1,606,959,640 Rls. 49,544 $
17 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 222,370 1,442,692,086 Rls. 44,474 $
18 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 20,200 1,179,845,640 Rls. 36,360 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 85023910 مجموعه تورب?ن ژنراتور ن?روگاه? 5,155 1,131,356,048 Rls. 34,856 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 135,000 74,472,750 Rls. 2,295 $
21 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 25202000 ک گچ 134,750 74,308,210 Rls. 2,290 $
مجموع کل
158,487,330,657 ريال
مجموع کل
4,884,593 دلار
[1]